ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 22. 12. 2020

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 22. 12. 2020

Přítomni:

Dr. D. Emler, člen vedení pro koordinaci akcí a zvláštní potřeby studentů a zaměstnanců

Dr. J. Hornát, vedoucí KAS 

PhDr. L. Jůzová, tajemnice IMS

Dr. I. Kalhousová, vedoucí Herzl centra a členka vedení pro distanční výuku

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky 

PhDr. J. Kocián, pověřený člen vedení pro internacionalizaci 

doc. O. Konrád, předseda OR MD

prof. M. Kubát, předseda OR MTS

prof. J. Kučera, proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce děkanky

doc. T. Nigrin, ředitel IMS 

Dr. E. Tomalová, vedoucí KES, členka vedení pro cizojazyčné studijní programy

doc. J. Vykoukal, zástupce ředitele IMS pro studium  

Dr. O. Žíla, člen vedení pro spolupráci se středními školami

 

Bc. Nick Ojo Omorodion, SIMS

Mgr. Jakub Šindelář, SIMS 

 

Omluveni:

Dr. D. Kolenovská, pověřená vedoucí KRVS

doc. K. Králová, vedoucí KRVS a členka vedení pro internacionalizaci (dlouhodobý zahraniční výjezd)

Dr. Z. Lizcová, vedoucí KNRS a členka vedení pro vnější vztahy a PR

doc. T. Weiss, zástupce ředitele IMS pro vědu

prof. L. Rovná, prorektorka pro evropskou problematiku

 

 1. Vedení IMS vzalo na vědomí:

Termín příští porady: 26. 1. v 11:00.

V místnosti 222 v Pekařské 10 nebo na zoom.

 

Stříbrná medaile UK pro prof. Kučeru:

Personální změny na IMS:

 • Sekretariát opouští M. Pektorová, která bude končit k 28. 2. 2021. IMS jí přeje hodně úspěchů na novém působišti.

 

 1. Vedení IMS projednalo:

Rozvrh na LS:

 • J. Šindelář obešle zaměstnance s dotazem na jejich časové preference na výuku v LS. Rozvrh bude tvořen klasicky podle místností pro případ, že by zaměstnanci nebo studenti mohli v LS využít učebny v P16.

Přijíždějící studenti Erasmus:

 • Správa SIS připravila nový modul do SIS, na základě kterého budou studenti Erasmus vedeni jako zvláštní kategorie a současně budou jako zvláštní kategorie vedeny předměty, do kterých se budou moct zapisovat.
 • Vyučující mohou jako podmínku vstupu bakalářských Erasmus studentů do jejich magisterských cizojazyčných kurzů požadovat splnění vstupního testu.
 • IMS provede inventuru předmětů, které nabízí Erasmus studentům a případně nabídne další kurzy od ZS 2021/22.

Stání zkoušky:

 • Pokud se vládní opatření zpřísní na stupeň 5 PES, státní zkoušky na IMS se budou konat dle stávajících pokynů – dle vyhlášky ředitele č. 20/2020 https://ims.fsv.cuni.cz/studium/vyhlasky-reditele-ims-pro-studenty.  Studenti a část komise se můžou účastnit osobně nebo on-line. Požadována je osobní přítomnost dvou členů komise.
 • Stání zkoušky se budou konat za přísných hygienických opatření – rozestupy, roušky, dezinfekce, větrání.  
 • Státní zkoušky SKS se budou konat 29. 1. 2021.

Výuka v LS:

 • Vedení IMS na základě jednání se SIMSem vnímá příklon studentů k on-line výuce v LS 2020/21. Vedení IMS plánuje výuku on-line stejně jako v ZS2020/21. Zkouškové období po LS se bude řídit aktuálně přijatými opatřeními, která budou reflektována ve vyhlášce ředitele. Písemné zkoušky se budou konat on-line.
 • Pendleři – hostující vyučující KNRS budou vyučovat on-line v celém LS 2020/21. Budou odměňováni jako externí vyučující cizojazyčných předmětů. Zkoušky hostujících vyučujících se budou konat ústně on-line nebo formou eseje.
 • Výuka KES – zájemci z řad vyučujících budou učit blokově (vyučující A učí svůj předmět polovinu semestru ve dvou výukových slotech, vyučující B učí od poloviny semestru ve stejných výukových slotech). Ostatní katedry si mohou tento systém také nastavit. Dvojice vyučujících, kteří mají zájem takto vyučovat, kontaktují rozvrháře J. Šindeláře.  
 • Prof. Ther – učit bude v zimním semestru 2021/22 prezenčně.

Citační norma:

 • Bude vydána ve vyhlášce ředitele IMS do konce prosince 2020 s účinností od LS 2020/21.

 

 1. Různé:

DOD:

 • IMS bude v lednu pořádat DOD pro bakaláře, pro magistry a bude se podílet na fakultním DOD. IMS dodá pro fakultní DOD hodinový program a řečníky.
 • SIMS byl požádán, aby jeho členové propagovali DOD pro bakaláře na svých absolvovaných středních školách přes kontakt na svého třídního učitele. Zařizuje O. Žíla a L. Kropec (SIMS).    

 

 

Zapsala: L. Jůzová

Schválil: T. Nigrin