ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 26. 1. 2021

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 26. 1. 2021

Přítomni:

Dr. D. Emler, člen vedení pro koordinaci akcí a zvláštní potřeby studentů a zaměstnanců  

PhDr. L. Jůzová, tajemnice IMS  

Dr. I. Kalhousová, vedoucí Herzl centra a členka vedení pro distanční výuku 

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky   

PhDr. J. Kocián, pověřený člen vedení pro internacionalizaci 

Dr. D. Kolenovská, pověřená vedoucí KRVS  

doc. O. Konrád, předseda OR MD 

Dr. K. Kozák, člen KAS    

prof. M. Kubát, předseda OR MTS     

prof. J. Kučera, proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce děkanky  

Dr. Z. Lizcová, vedoucí KNRS a členka vedení pro vnější vztahy a PR  

doc. T. Nigrin, ředitel IMS  

prof. L. Rovná, prorektorka pro evropskou problematiku    

doc. J. Vykoukal, zástupce ředitele IMS pro studium    

doc. T. Weiss, zástupce ředitele IMS pro vědu    

Dr. O. Žíla, člen vedení pro spolupráci se středními školami 

 

Bc. Nick Ojo Omorodion, SIMS

Mgr. Jakub Šindelář, SIMS 

 

Omluveni:

Dr. J. Hornát, vedoucí KAS

doc. K. Králová, vedoucí KRVS a členka vedení pro internacionalizaci (dlouhodobý zahraniční výjezd)

Dr. E. Tomalová, vedoucí KES, členka vedení pro cizojazyčné studijní programy

 

 1. Vedení IMS vzalo na vědomí:

Termín příští porady: 16. 2. v 11:00.

V místnosti 222 v Pekařské 10 nebo na zoom.

 

IMS a opatření proti šíření nákazy Covid-19:

 • Na základě dopisu ředitele IMS z 26. 1. se v prostorách IMS v Pekařské 10 od 27. 1.  zavádí povinné nošení respirátorů FFP2 pro všechny zaměstnance a spolupracující studenty.
 • Každý zaměstnanec si může vyzvednout na sekretariátu IMS 10 respirátorů na měsíc.
 • Veškerá další epidemiologická nařízení zůstávají v platnosti a řídí se podle semaforu

IMS: https://ims.fsv.cuni.cz/institut/covid-opatreni-na-ims

 

 1. Vedení IMS projednalo:

Vyhláška ředitele k organizaci LS 2020/2021:

 • Vedení IMS se dohodlo na distanční formě výuky v LS v souvislosti s opatřeními proti šíření Covid-19.
 • Zkouškové období v LS proběhne po projednání se SIMSem distanční formou v měsících květen, červen a září. Pokud to opatření dovolí, bude umožněno prezenční ústní zkoušení. V únoru 2021 bude vydána vyhláška ředitele IMS k podobě zkouškového období s ohledem na teritoriální souborné zkoušky. Vedení IMS doporučuje psát on-line testy se zapnutými kamerami a mikrofony.
 • Pokud to vládní opatření k omezení šíření Covid-19 dovolí, bude IMS v průběhu LS na základě pokynu rektorátu podporovat prezenční aktivity studentů a vyučujících ve formě volnočasových aktivit.

Hodnocení vědy:

 • FSV obdržela z rektorátu zprávy o hodnocení vědy, a to jak vědních oblastí, tak fakulty jako celku.
 • Fakulta se pohybuje mezi hodnocením B a C v jednotlivých oborech (A=nejlepší, F=nejhorší). Zprávy obsahují důležité informace, co změnit a co dělat. Výsledek je zčásti také ovlivněn tím, že i přes stanovenou metodiku kladly komise v jednotlivých oborech důraz na rozdílné věci.
 • Pozitiva na straně IMS - velmi dobré publikace, ale málo excelentních publikací. Velmi dobré zahraniční projekty, ale málo excelentních projektů typu ERC.         

Provoz:

 • Rozvrhář IMS J. Šindelář informoval o dokončování rozvrhu v SIS. Rozvrh bude dokončen a vyvěšen v SIS do konce týdne, následně J. Šindelář informuje vedení IMS.
 • Od 1. 1. 2021 převzal agendu PR a webu IMS F. Šourek. Agendu anglojazyčných programů IMS a internacionalizace převzala od 1. 1. 2021 O. Modelska.
 • Od 1. 3. 2021 přebírá agendu magisterských studijních programů a Erasmu B. Krempaská po M. Pektorové, která ukončuje pracovní poměr na IMS k 28. 2. 2021.
 • V případě zájmu o propagaci na webu nebo FB IMS, nebo o tvorbu letáků, zaměstnanci kontaktují přímo F. Šourka.
 • Vedoucí kateder v rámci probíhající revize popisů práce všech zaměstnanců ověří, jestli zaměstnanci požadují nějaké změny v počtu vyučovaných kurzů.  

Seminář “Best Practice”:

 • I. Kalhousová připravuje seminář k “Best Practice” v on-line zkoušení a výuce. Seminář proběhne ve dnech 8. a 10. února 2021. Na semináři bude diskutováno také téma dalších školení v LS – informace byly rozeslány sekretariátem.
 • Vedení IMS poděkovalo I. Kalhousové a L. Benešovi za uspořádaná školení pro studenty.  

Nahlášení projektového záměru:

Seminář IMS k plánovaným projektům GAČR:

 • Seminář se uskuteční online 2. 2. od 11:00. Pokud zaměstnanci plánují podat žádost, zašlou krátký koncept projektu T. Weissovi do čtvrtka 28. 1. do 12:00 a připraví krátkou prezentaci. Cílem je nabídnout potenciálním žadatelům zpětnou vazbu v první fázi přípravy projektu, a to jak obsahovou, tak i formální.
 • Účast je vítána i u zaměstnanců, kteří žádost neplánují, ale mohou přispět komentářem.
 • Před samotným termínem podání žádosti IMS plánuje další schůzku nad pokročilými návrhy žádostí.

Zahraniční agenda:

 • IMS zařadilo většinu svých kurzů probíhajících v angličtině do nabídky pro Erasmus studenty (v některých případech s omezením kapacity) a vyplnilo příslušnou tabulku OZS.
 • Možný vstup bakalářských Erasmus studentů na magisterské kurzy IMS si určí vyučující sám (vstupní test, atd). , nicméně vedení IMS doporučuje, aby magisterské kurzy navštěvovali pouze magisterští Erasmus studenti.  VYUČUJÍCÍ MOHOU PRO ERASMUS STUDENTY V BC. I MGR. KURZECH NASTAVIT VSTUPNÍ „KVALIFIKAČNÍ“ TEST.
 • Povinné a povinně specializační kurzy anglojazyčných programů jsou Erasmus studentům uzavřeny, pouze pokud mají nízkou účast interních studentů, je jim vstup v omezené míře povolen o dohodě se zástupcem ředitele pro studium J. Vykoukalem.

Spolupráce s University of North Carolina (seminář pro doktorandy IMS):

 • Vybraní doktorandi IMS se zúčastní kurzu na UNC https://www.unc.edu/ pod vedením prof. Chada Bryanta. Jedná se o seminář k ruským a východoevropským moderním dějinám.
 • O. Konrád předá bližší informace o semináři F. Šourkovi ke zveřejnění na webu a FB IMS.
 • G. Špetová zapíše vybrané doktorandy do kurzu v SIS.

Výběrové řízení Erasmus:

 • V nejbližší době bude vydána vyhláška ředitele IMS k organizaci výběrového řízení, které bude probíhat na začátku března. Agendu bude mít na starost B. Krempaská.

Den otevřených dveří:

 • V lednu proběhla série DOD (IMS bakalářský a magisterský DOD, schůzka s absolventy, DOD anglojazyčných programů a fakultní DOD).
 • Vedení IMS děkuje všem zúčastněným za spolupráci a úsilí, které vynaložili pro uskutečnění takto obsáhlých on-line akcí.
 • On-line pořady k DOD IMS jsou nadále přístupné na FB IMS. 

DOD pro doktorské studium:

 • Proběhne v březnu on-line přes aplikaci zoom. DOD bude probíhat formou diskuze uchazečů s garanty doktorského studia. Probíhá debata o možných dalších hostech.
 • DOD pro české a zahraniční uchazeče o doktorské studijní programy bude probíhat odděleně.
 • O. Konrád zdůraznil potřebu perfektního stavu webových stránek doktorského studia na IMS. O. Konrád pověří G. Špetovou srovnáním anglické a české verze webových stránek a odstraněním nepřesností, doplněním chybějících informací. Konkrétní úpravy webových stránek dle zadání provede F. Šourek.
 • E. Tomalová zahájí v únoru reklamní kampaň pro DOD. FB kampaň bude postavena na školitelích a osobnostech z IMS. 
 • Vedení IMS projedná zapojení kateder do DOD doktorských studijních programů.

Přípravné kurzy IMS:

 • V úterý 26. 1. byly zahájeny přípravné kurzy IMS pro uchazeče o bakalářské prezenční programy Česko-německá studia a Teritoriální studia (počet přihlášených účastníků je 100). Kurzy jsou vedeny on-line a zdarma a jsou ukončeny testem, po jehož úspěšném absolvování (minimálně známka C) mohou být v případě programu Teritoriální studia účastníci příslušného přípravného kurzu přijati ke studiu bez přijímacího řízení (viz https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24091).
 • V červnu 2021 bude dle aktuálních opatření proti šíření Covid-19 zorganizována volnočasová aktivita pro všechny přijaté uchazeče na IMS.

4 EU+:

Cena Bedřicha Hrozného:

 • Byl vyhlášen termín pro odevzdání nominací na Cenu Bedřicha Hrozného za rok 2020. Cenu uděluje rektor UK za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent, apod.
 • Více informací zde: https://fsv.cuni.cz/veda-vyzkum/aktualni-vyzvy-veda-vyzkum
 • Vedoucí kateder zašlou návrhy na nominace T. Nigrinovi do 5. 2.
 1. Různé:      

Způsob výuky CJP:

 • SIMS vyjádřil znepokojení nad možností, že by v případě zmírnění opatření proti Covid-19 CJP došlo k diskriminaci studentů, kteří nebudou během LS přítomni na prezenční výuce. SIMS by uvítal možnost on-line nebo alespoň hybridní výuky CJP v celém letním semestru. SIMS požádal vedení IMS o součinnost v této věci. Ředitel IMS oficiálně požádá CJP o vyjasnění formy výuky v letním semestru i za případného zmírnění vládních opatření.   
 • Vedení IMS požádalo Z. Kasákovou a J. Kučeru, aby prezentovali na úrovni FSV žádost, aby instituty a centra koordinovaly způsob výuky, případně zveřejnily včas všechny možné formy výuky v nadcházejícím semestru.

U3V:

 • T. Nigrin požádá děkanát o prodloužení termínu pro návrhy na výuku v rámci U3V v akademickém roce 2021/2022.
 • Vedoucí kateder zašlou návrhy T. Nigrinovi do 2. 2.

 

Zapsala: L. Jůzová

Schválil: T. Nigrin