Stanovy

Stanovy SIMS

Preambule

My, studenti Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, jsme se rozhodli ustavit uskupení SIMS (Samospráva Institutu mezinárodních studií) za účelem zaštítění veškerého studentstva a studentského života na institutu.

 

1. Zájmy a cíle

SIMS je samosprávným orgánem studentů Institutu mezinárodních studií. Hlavním cílem je poskytovat odpovídající sociálně-kulturní zázemí studentům. SIMS také zajišťuje komunikaci s dalšími studentskými spolky a uskupeními a spolupodílí se na organizaci doplňkových vzdělávacích a kulturně společenských aktivit. Jeho úkolem je také řešit případné problémy studentů a napomáhat lepší komunikaci mezi vedením IMS, vedením FSV, akademickými pracovníky fakulty a dalšími zaměstnanci univerzity a studenty.

 

2. Volební řád

Řádné volby probíhají v průběhu prvního měsíce akademického roku. Vypisuje je předseda SIMS minimálně týden před jejich konáním. Řádným členem SIMS se může stát kterýkoli současný student IMS, pokud je zvolen podle platného volebního systému. Kandidovat do SIMS není povoleno studentům, kteří v daném akademickém roce (tj. v roce, ve kterém by chtěli působit v SIMS) hodlají vyjet na celoroční studijní pobyt či stáž do zahraničí. Studenti, kteří plánují vyjet na jeden semestr, mohou být do SIMS zvoleni jako řádní členové, ale po dobu svého výjezdu se považují pouze za přidružené členy bez hlasovacího práva.

Volby probíhají v jednotlivých volebních obvodech, které jsou následující:

a) 1. ročník bakalářského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia (MTS),

b) 2. ročník bakalářského studijního programu MTS,

c) 3. a vyšší ročníky bakalářského studijního programu MTS,

d) bakalářský studijní program Česko-německá studia,

e) specializace magisterského studijního programu MTS Balkánská a středoevropská studia,

f) specializace magisterského studijního programu MTS Evropská studia,

g) specializace magisterského studijního programu MTS Německá a rakouská studia,

h) specializace magisterského studijního programu MTS Ruská a euroasijská studia,

i) specializace magisterského studijního programu MTS Severoamerická studia,

j) specializace magisterského studijního programu MTS Západoevropská studia a

k) magisterský studijní program Německá a středoevropská studia.

Studenti magisterských oborů podle staré akreditace volí kandidáty a mohou být voleni v obvodu té specializace studijního programu MTS, která odpovídá jejich studijnímu programu. Studenti oboru Balkánská, euroasijská a středoevropská studia si mohou vybrat, za který nově vzniklou specializaci chtějí kandidovat a ve kterém obvodě chtějí volit. Stále však platí pravidlo, že každý student může kandidovat jen v rámci jednoho obvodu a zároveň má pouze jeden hlas, kterým může svého kandidáta podpořit.

V případě zájmu o kandidaturu ze strany studentů cizojazyčných studijních programů, zahraničních studentů a studentů kombinovaného studia pro ně bude zřízena zvláštní volební obvod. Studentům doktorského studia může být uděleno čestné členství dle pravidel toto členství upravujících v kapitole 4.

U bakalářských volebních obvodů a, b, c se příslušnost voliče i kandidáta ke konkrétnímu volebnímu obvodu určuje podle ročníku nástupu ke studiu.

Volba probíhá elektronicky, vyplněním hlasovacího formuláře. Každý volič je povinen uvést číslo studenta, které se nachází pod jeho fotkou na kartě ISIC. Každý volič má pouze jeden hlas.

Volební e-mailovou adresu spravuje volební komise, která musí být ustavena minimálně týden před konáním voleb. Komise má tři členy, které může nominovat kterýkoli člen SIMS. Členem komise se může stát zejména bývalý člen SIMS, čestný člen SIMS nebo jiný student IMS, nikdy však kandidát. Tříčlenná komise musí být schválena nadpoloviční většinou všech členů SIMS. Členové komise jsou jedinými osobami, které mají v průběhu voleb přístupové údaje k e-mailové adrese, na kterou jsou zasílány hlasy. Jejich úkolem je kontrolovat hlasování a předat předsedovi SIMS výsledky voleb. Členové volební komise musí zachovat mlčenlivost o jakékoli informaci, kterou se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce. Po volbách komise smaže všechny hlasy a předá přístupové údaje k volebnímu e-mailu nově zvolenému SIMS.

Aby volby byly platné, musí v každém obvodě volit aspoň 15 % oprávněných voličů. V případě nedostatečné volební účasti budou pro daný volební obvod vypsány nové volby.

V každém volebním obvodu, ve kterém je naplněna klauzule volební účasti, je do SIMS zvolen každý kandidát, který získal více než 7 % odevzdaných hlasů ve svém obvodu. Počet takto zvolených kandidátů není omezen.

Pokud je v rámci jedné kurie v řádných volbách zvolen pouze jeden kandidát, další se dodatečně nevolí. Výsledky voleb vyhlašuje končící předseda SIMS.

Mandát člena se nabývá okamžikem zvolení a jeho platnost končí okamžikem zvolení nových členů, rezignací nebo ztrátou volitelnosti. Po neúčasti člena na třech řádných schůzích v jednom volebním období hlasují řádní členi o odejmutí mandátu. Pro odejmutí se musí vyslovit v tajném hlasování většina všech řádných členů. V případě rezignace nebo zániku mandátu člena SIMS může tento člen za sebe nominovat náhradníka nebo může být tento náhradník vybrán na základě posledních voleb. Náhradník může členství odmítnout. Je-li náhradník navržen členem, jemuž mandát zaniká, musí být schválen nadpoloviční většinou řádných členů SIMS v tajném hlasování.

 

3. Předseda, místopředseda a pokladník

Předseda a místopředseda jsou vybíráni z řádných členů SIMS. Předseda stojí v čele SIMS a formálně spolek reprezentuje. Musí být zvolen v tajné volbě nadpoloviční většinou všech řádných členů. Hlasování probíhá na první řádné schůzi SIMS v daném akademickém roce. Osoba nabývá funkci předsedy SIMS vítězstvím ve volbě a pozbývá jí vlastnoručně podepsanou rezignací nebo ztrátou mandátu. Předseda má zodpovědnost za kontinuální fungování SIMS a dohlíží na dodržování stanov. Odvolání předsedy je možné dvoutřetinovou většinou všech řádných členů SIMS.

Po svém zvolení předseda navrhne místopředsedu, kterého musí ve veřejném hlasování podpořit nadpoloviční většina řádných členů SIMS. V případě neúspěšného hlasování se postup opakuje, dokud nějaký navržený místopředseda nezíská potřebný počet hlasů.

Pokladníkem SIMS se může stát kterýkoli řádný člen, kterého v hlasování podpořila nadpoloviční většina řádných členů SIMS. Jeho povinností je starat se o finance SIMS, které jsou mu svěřeny do opatrování předchozím pokladníkem na první řádné schůzi v akademickém roce. Dále se při zvolení pokladník zavazuje, že povede účetnictví podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a transparentně, aby do něj mohli nahlížet i ostatní členové, případně další povolané osoby.

 

4. Čestní členové

Předseda SIMS může dle vlastního uvážení udělit čestné členství v SIMS osobám, které se obzvlášť zasloužily o studentské aktivity v rámci institutu. Čestné členství se uděluje pro konkrétní akademický rok, o možném prodloužení rozhoduje předseda. Čestní členové nemají hlasovací právo, jejich funkce je pouze pozorovatelská a poradní.

 

5. Jednací řád

Během semestru se SIMS jedenkrát měsíčně setkává při řádných schůzích. Všechny řádné schůze svolává, zahajuje a ukončuje předseda, který na nich zároveň musí být vždy přítomen. V případě dlouhodobé nepřítomnosti předsedy ho zastupuje místopředseda. SIMS je usnášeníschopný, pokud je na schůzi přítomna alespoň polovina řádných členů. V opačném případě předseda svolá náhradní schůzi v nejbližším možném termínu. V případě zvláštních okolností může předseda svolat další, mimořádnou schůzi SIMS.

Schůzí se účastní členové SIMS i další osoby, pokud to je žádoucí. Na schůzích se jedná o činnosti SIMS, hodnocení nedávných aktivit a rozhodování o příštích událostech, jejichž organizace je v kompetenci SIMS. Pokud je to možné, k rozhodnutím se dochází konsensuálně, v opačném případě hlasováním s nutností získat nadpoloviční většinu hlasů přítomných řádných členů. Změna stanov SIMS je možná pouze se souhlasem dvou třetin všech řádných členů. Z každé schůzi se pořizuje zápis, který je později zveřejněn na stránkách SIMS.

V případě nejasností rozhoduje o řešení situací předseda.

6. Povinnosti členů SIMS

Každý člen SIMS má své povinnosti, resp. zodpovědnost za konkrétní aktivity, jejichž rozdělení probíhá na první řádné schůzi v každém akademickém roce a je následně zveřejněno na stránkách SIMS.

 

Toto znění bylo schváleno dne 28. 5. 2018 členy SIMS zvolenými na akademický rok 2018/2019.