Přípravné kurzy - Česko-německá studia (CNS)

Informace pro akademický rok 2022/2023

Cíl kurzu: Kurz slouží k procvičení znalostí potřebných pro výše zmíněnou podobu přijímacího řízení do bakalářského programu Česko-německá studia (ČNS) a může být též prospěšný pro přípravu na přijímací řízení do dalších studijních programů. Hlavní důraz bude kladen na německé a česko-německé dějiny v 19. a 20. století a německé a česko-německé reálie po roce 1990.

Každá přednáška bude doprovozena krátkým, společně opravovaným testem, který si účastníci mohou ponechat. Ke každé přednášce bude připojena stručná bibliografie k rozšíření znalostí k danému tématu.

Kurz je založen na pravidelné docházce, jsou povoleny maximálně dvě absence. V průběhu trvání přípravného kurzu je nutné mít zapnutou kameru.

Časová dotace kurzu: Kurz s časovou dotací celkem devíti setkání proběhne dvakrát týdně v podvečerních hodinách v čase 17:00 – 18:30 v rozmezí 31. 1. 2023 až 2. 3. 2023.

Místnost: kurz proběhne online na platformě Zoom

Cena kurzu: přihlášení do kurzu a jeho absolvování je zdarma

Zakončení kurzu: Kurz je zakončen testem, který se uskuteční ve třetím týdnu března 2023. Účastníkům, kteří kurz úspěšně absolvují, budou prominuty příjímací zkoušky do bakalářského studijního programu Česko-německá studia (ČNS). Účastníci kurzu budou o výsledku kurzu a případném podmíněném přijetí na Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) informováni do konce března, aby se mohli nerušeně věnovat zdárnému dokončení středoškolského studia. Podmíněným přijetím se rozumí situace předcházející oficiálnímu vyrozumění uchazeče o jeho přijetí děkanem fakulty. Otázky závěrečného testu nejsou totožné s otázkami společně opravovaných testů, kterými je ukončena každá přednáška!

Jak se přihlásit?

Přihlašování do právě probíhajícího kurzu bylo 5. února 2023 uzavřeno.


Přijetí do kurzu je podmíněno podáním a zaplacením přihlášky ke studiu programu Česko-německá studia!


Pro bližší informace o kurzu kontaktujte Mgr. Ivetu Hönigerovou na uchazeci.ims@fsv.cuni.cz nebo 778 464 634.

Program přípravného kurzu v roce 2022/2023

Datum Program
31.1.

Zahájení kurzů + Německo ve druhé polovině 20. století (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)

2.2. Prázdniny
7.2.

Česko-německé vztahy po roce 1990 (JUDr. Vladimír Handl, CSc.)

9.2.

Sudetoněmecká otázka ve 20. století (PhDr. Petr Šafařík)

14.2.

Hospodářský a sociální vývoj v SRN po roce 1990 (Ing. Pavla Kačmárová)

16.2

Německé sjednocení–příčiny a následky (PhDr. Michal Dimitrov, Ph.D.)

21.2. Aktuální situace a problémy Německa (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)
23.2.

Německý politický systém (PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.)

28.2.

Německo v první polovině 20. století (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)

2.3.

Německá kultura a literatura ve 20. století (PhDr. Alena Zelená, Ph.D.)

21.3. Online test prostřednictvím platformy Moodle