Přípravné kurzy: Teritoriální studia (TS)

Informace pro akademický rok 2022/2023

Cíl kurzu: Kurz slouží k procvičení znalostí potřebných pro výše zmíněnou podobu přijímacího řízení do bakalářského programu Teritoriální studia (TS) a může být též prospěšný pro přípravu na přijímací řízení do dalších studijních programů. Po obsahové stránce bude hlavní důraz kladen na poválečné dějiny a na současné problémy zemí Evropské unie, zemí bývalého Sovětského svazu, zemí jihovýchodní Evropy a na severoamerický kontinent.

Každá přednáška bude doprovozena krátkým, společně opravovaným testem, který si účastníci mohou ponechat. Ke každé přednášce bude připojena stručná bibliografie k rozšíření znalostí k danému tématu.

Kurz je založen na pravidelné docházce, jsou povoleny maximálně dvě absence. V průběhu trvání přípravného kurzu je nutné mít zapnutou kameru.

Časová dotace kurzu: Kurz s časovou dotací celkem dvanácti setkání proběhne dvakrát týdně v podvečerních hodinách v čase 17:00 – 18:30 v rozmezí 31. 1. 2023 až 9. 3. 2023.

Místnost: kurz proběhne online na platformě Zoom

Cena kurzu: přihlášení do kurzu a jeho absolvování je zdarma

Zakončení kurzu: Kurz je zakončen testem, který se uskuteční ve třetím týdnu března 2023. Účastníkům, kteří kurz úspěšně absolvují, budou prominuty příjímací zkoušky do bakalářského studijního programu Teritoriální studia v jeho prezenční i distanční formě. Účastníci kurzu budou o výsledku kurzu a případném podmíněném přijetí na Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) informováni do konce března, aby se mohli nerušeně věnovat zdárnému dokončení středoškolského studia. Podmíněným přijetím se rozumí situace předcházející oficiálnímu vyrozumění uchazeče o jeho přijetí děkanem fakulty. Otázky závěrečného testu nejsou totožné s otázkami společně opravovaných testů, kterými je ukončena každá přednáška!

Přípravný kurz platí i pro distanční studium.

Jak se přihlásit?

Přihlašování do právě probíhajícího kurzu bylo 5. února 2023 uzavřeno.


Přijetí do kurzu je podmíněno podáním a zaplacením přihlášky ke studiu programu Teritoriální studia (v prezenční i distanční formě)!


Pro bližší informace o kurzu kontaktujte Mgr. Ivetu Hönigerovou na uchazeci.ims@fsv.cuni.cz nebo 778 464 634.

Program přípravného kurzu v roce 2022/2023

Datum Program
31.1. Zahájení kurzů + Německo ve druhé polovině 20. století (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)
2.2.

Západní Evropa ve druhé polovině 20. století (Mgr. Jan Váška, Ph.D.)

7.2. USA a Kanada v druhé polovině 20. století (Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.)
9.2.

Sovětský svaz ve druhé polovině 20. století (Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.)

14.2. Středovýchodní Evropa ve druhé polovině 20. století (doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.)
16.2.

Jihovýchodní Evropa ve druhé polovině 20. století (PhDr. Jiří Kocián, Ph.D.)

21.2. Aktuální situace a problémy Německa (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)
23.2.

Aktuální problémy zemí západní Evropy (PhDr. Martin Mejstřík)

28.2.

Aktuální situace a problémy USA a Kanady (Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D.)

2.3.

Aktuální situace a problémy postsovětského Ruska (PhDr. Jan Šír, Ph.D.)

7.3. Aktuální problémy jihovýchodní Evropy (PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.)
9.3.

Aktuální problémy středovýchodní Evropy (Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.)

21.3. Online test prostřednictvím platformy Moodle