ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 29. 9. 2020

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 29. 9. 2020

Přítomni:

Dr. J. Hornát, vedoucí KAS

PhDr. L. Jůzová, tajemnice IMS

Dr. I. Kalhousová, vedoucí Herzl centra a členka vedení pro distanční výuku

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky 

PhDr. J. Kocián, pověřený člen vedení pro internacionalizaci 

Dr. D. Kolenovská, pověřená vedoucí KRVS

doc. O. Konrád, předseda OR MD

prof. M. Kubát, předseda OR MTS

doc. T. Nigrin, ředitel IMS 

Dr. E. Tomalová, vedoucí KES, členka vedení pro cizojazyčné studijní programy

doc. J. Vykoukal, zástupce ředitele IMS pro studium

doc. T. Weiss, zástupce ředitele IMS pro vědu

Dr. O. Žíla, člen vedení pro spolupráci se středními školami

Dr. D. Emler, předseda AS FSV UK

Dr. Z. Lizcová, vedoucí KNRS a členka vedení pro vnější vztahy a PR

Bc. Nick Ojo Omorodion, SIMS

 

Omluveni:

prof. J. Kučera, proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce děkanky

Prof. L. Rovná, prorektorka pro evropskou problematiku

doc. K. Králová, vedoucí KRVS a členka vedení pro internacionalizaci (dlouhodobý zahraniční výjezd)

 

 

 1. Vedení IMS vzalo na vědomí:

 

Termíny příští porady: 13. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12., 22. 12. vždy v11:00.        

V místnosti 222 v P10.

 

 

 1. Vedení IMS projednalo:

 

IMS a opatření proti šíření nákazy Covid-19:

 • On-line výuka probíhá prostřednictvím Zoom. SIMS (N. Omorodion) má seznam studentů na výpomoc se zakládáním zoom místností pro výuku. V případě potřeby externisté nebo vyučující bez licence zoom požádají N. Omorodiona o založení trvalého odkazu na místnost v zoom pro výuku pro celý ZS 2020/2021.
 • Zaměstnanci a doktorandi IMS mohou využít vlastní navýšenou licenci zoom pro zakládání místností. Pokud zaměstnanci a doktorandi stále nemají licenci, nahlásí se urychleně vedoucím kateder a ti předají seznam řediteli IMS.
 • Trvalý odkaz na zoom místnost vloží vyučující do sylabu do SIS do kolonky „metody výuky“. Sylaby zkontroluje sekretariát IMS – M. Mrzenová bakalářské kurzy, M. Pektorová – magisterské kurzy.
 • V místnostech v P16 je přítomná technická podpora (1-2 studenti) pro výpomoc se zapojením techniky. Zaměstnanci a externisté se řídí dopisem ředitele IMS z 25. 9. Odkaz zde – https://ims.fsv.cuni.cz/institut/vyhlasky-reditele-ims.

 

 

 

Studium:

 • J. Vykoukal umístil po navýšení kapacit kurzů po domluvě s vyučujícími všechny Erasmus studenty na čekacích listinách. J. Kocián informuje OZS, že ještě třetina kurzů je schopna přijmout studenty.
 • U povinných českých kurzů (seminářů, nikoliv přednášek) nelze zvyšovat kapacity. U povinně volitelných předmětů závisí zvýšení kapacity na vyučujících.
 • On-line výuka: IMS bude nahrávat a zpřístupňovat veškerou výuku on-line svým studentům všech ročníků po celou dobu zimního semestru 2020/2021 bez ohledu na nově přijatá opatření proti šíření nákazy Covid-19.
 • Zkouškové období: Vedení IMS projedná a během listopadu zveřejní podobu zkouškového období v lednu a únoru 2021.
 • Neformální kontakty s vyučujícími: Vedení IMS během října zveřejní podobu neformálních setkání studentů a vyučujících v průběhu zimního semestru. Podoba se bude odvíjet od přání studentů.

 

Zahraniční:

 • J. Kocián prezentoval informace o přijíždějících studentech z OZS. Počet přijíždějících studentů v meziročním období klesl o 50 %.
 • Zaměstnanci IMS mohou vyjíždět na zahraniční výjezdy, ale musí si dát pozor na výjezd do rizikové oblasti. Na cesty potřebují negativní test na Covid-19. Všechny informace pro studenty a zaměstnance k aktuální situaci sledujte zde - https://ims.fsv.cuni.cz/institut/covid-opatreni-na-ims.
 • Financování cest, které byly kvůli opatřením zrušeny, řeší EO jednotlivě.
 • Podpora běloruských studentů: rektorát ustanovil, že běloruští studenti se mohou hlásit o stipendium V. Havla po přijetí jejich přihlášky ke studiu. Přiznání stipendia je vázáno na získání azylu v ČR. Vedení IMS bude iniciovat jiné řešení financování stipendií. Vedení IMS na děkanátu navrhne možnost za současné situace přijímat do studia běloruské studenty mimo termín přijímacího řízení dle harmonogramu FSV.

 

Fond mobility:

 • Bylo vyhlášeno podzimní kolo FM. Více informací zde -https://fsv.cuni.cz/mobilita/financovani/fond-mobility.

 

Doktorské studium:

 • Malá obhajoba: Disertace J. Pondělíčka byla diskutována v rámci malé obhajoby a doporučena k doplnění a dopracování některých pasáží. O. Konrád informuje studenta o výsledku malé obhajoby a dalším postupu.
 • CDS: Proběhlo výběrové řízení do CDS. Přihlášeno bylo 6 uchazečů. Počet míst v CDS byl pro akademický rok 2020/2021 navýšen na 4. Vybráni do CDS byli studenti – Anežka Brožová, Johana Kłusek, Oleksandra Modelska, Jakub Šindelář.
 • Na IMS se připravuje handbook pro doktorské studium. Bude finalizován první týden v říjnu. Obsahuje informace o institutu. Dokument bude dle potřeby rozšiřován.
 • 15. 10. je deadline na vykazování studentských publikací – viz 13/2020 Vyhláška k organizaci Specifického vysokoškolského výzkumu na IMS FSV UK (SVV). (https://ims.fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/2013_organizace_SVV_eng_FINAL_1.pdf)

 

 1. Různé:

 

Parkování automobilů a kol:

 • Zaměstnanci se nahlásí na sekretariátu IMS (Markéta Mrzenová) v případě zájmu o parkování automobilů a kol v Pekařské.

 

Hlavičkový papír IMS:

 • Nový hlavičkový papír s logem IMS byl vytvořen, schválen a uložen na sdílený disk IMS https://drive.google.com/drive/folders/1bTGBeT1SZ5xtgD9jWTCxo5ur2E9ulWvg?usp=sharing

 

On-line kalendář:

 • Sdílený kalendář s on-line akcemi rozeslal D. Emler. Návrhy, jak by bylo možné jiným způsobem sdílet seznam on-line akcí, je možné posílat D. Emlerovi.

 

Průzkum ze seznamovacího kurzu:

 • O. Žíla – seznámil vedení IMS s výsledky průzkumu mezi studenty prvního ročníku IMS ohledně vztahu jejich studia na SŠ a způsobu hledání informací o IMS. Výsledky průzkumu budou podkladem pro další PR aktivity.

 

Konzultační hodiny:

 • Vyučující si vypíší v SIS své konzultační hodiny, které budou probíhat (požádají-li o to studenti) elektronicky ve stanovené době přes zoom.

 

 

Zapsala: L. Jůzová

Schválil: T. Nigrin