Další možnosti mobility pro zaměstnance

Další možnosti mobility pro zaměstnance

- Mezivládní dohody

- AKTION Česká republika - Rakousko

- Česko-Bavorská vysokoškolská agentura (BTHA)

- Fulbrightovo stipendium

Mezivládní dohody

Česká republika má s některými zeměmi uzavřeny mezivládní dohody, které jsou v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR). Pobyty jsou pak zprostředkovávané Akademickou informační agenturou MŠMT ČR (AIA MŠMT ČR) a jsou nabízeny pouze českým občanům. Ostatní podmínky, počty, případné oborové omezení se liší podle jednotlivých zemí.

Pobytu v rámci meziuniverzitních dohod se může účastnit každý vědecko-pedagogický pracovník FSV (včetně občanů nečlenských zemí EU).

Nabídka stipendií není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázaný kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.

Stipendijní pobyty jsou obsazovány:

  • rozpisem kvót (Univerzitě Karlově jsou přiděleny určité počty stipendií, výběr provádí přímo Univerzita Karlova)
  • výběrovým řízením (stipendia jsou určena pro všechny vysoké školy v ČR, výběrová řízení probíhají v AIA – Dům zahraniční spolupráce).

Rozpis kvót

Rozpis kvót provádí každoročně MŠMT, které přiděluje počet míst jednotlivým vysokým školám v ČR. Počet přidělených míst se každý rok liší. Místa nabízená Univerzitě Karlově přes rozpis kvót se naplňují na základě výběrového řízení, které organizuje RUK. Nejprve však uchazeči odevzdají požadované dokumenty na Oddělení zahraničních styků FSV UK, která následně zasílá dokumentaci na RUK.

Podrobné informace o aktuálním rozpisu kvót lze nalézt na webových stránkách fakulty.

Výběrová řízení

Výběrové řízení administruje každoročně Akademická informační agentura, jež spadá pod Dům zahraniční spolupráce. Stipendijní místa jsou dostupná vědecko-pedagogickým pracovníkům všech veřejných vysokých škol. Sběr přihlášek a výběrové řízení organizuje přímo AIA nebo příslušné velvyslanectví. Uchazeč odevzdává přihlášku se všemi potřebnými dokumenty dle konkrétních termínů osobně v sídle AIA (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1). Přihláška musí být potvrzena FSV UK (zařídí Oddělení zahraničních styků FSV UK).

Přesné specifikace k jednotlivým pobytům, podklady k přihlášce a další podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách AIA.

Refundace cestovních nákladů

Vědecko-pedagogičtí vyslaní na zahraniční pobyty v rámci mezivládních dohod (rozpis kvót i výběrová řízení) mají ve většině případů nárok na refundaci cestovních nákladů.

Náklady na dopravu proplácí MŠMT prostřednictvím vysokých škol. Cestovné je propláceno formou zpětné refundace vždy jednou za pololetí kalendářního roku. Vyslaná osoba musí nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení pobytu v zahraničí předložit na Oddělení zahraničních styků FSV UK žádost o refundaci spolu se dalšími potřebnými dokumenty.

Nárok na refundaci cestovného není umožněn u všech typů mezivládních smluv. V případě, že je u konkrétní nabídky zveřejněné na stránkách Akademické informační agentury uvedena poznámka "MŠMT neproplácí cestovné" znamená to, že si student skutečně nemůže podat žádost o proplacení přes Oddělení zahraničních styků FSV UK. Univerzita Karlova ani FSV v současnosti nedisponuje žádnými vlastními finančními zdroji, ze kterých by v těchto případech cestovní náklady mohla uhradit.

Kontaktní osoba na FSV

Mgr. Eliška Kubjátová             tel.: 222 112 226        

Kontaktní osoba na RUK

Mgr. Dita Faifrová                   tel.: 224 491 303        

AKTION Česká republika – Rakousko

AKTION Česká republika – Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě prostřednictvím stipendií a programů spolupráce a byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí.

O stipendia programu AKTION k výzkumným pobytům v Rakousku, a to na státních univerzitách, odborných vysokých školách a na akreditovaných soukromých univerzitách se mohou ucházet občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, kteří jsou zaměstnáni na oprávněných institucích v České republice.

Podrobnější informace o programu AKTION naleznete na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce.

Kontaktní osoba na FSV

Mgr. Eliška Kubjátová                         tel.: 222 112 226        

Kontaktní osoby v Domě zahraniční spolupráce

PhDr. Martina Bečánová Hamplová      tel.: 221 850 513         

Ing. Helena Hanžlová                          tel.: 221 850 506         

Česko-Bavorská vysokoškolská agentura (BTHA)

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur, BTHA) je projekt koncipovaný do roku 2020, zahájený v roce 2016 na základě rozvojové zprávy pro česko-bavorské příhraničí z prostředků Ministerstva financí, regionálního rozvoje a vlasti Svobodného státu Bavorsko.

Programy finanční podpory BTHA poskytují široké možnosti od stipendií na studijní pobyty, jazykové kurzy, letní a zimní školy v obou zemích přes příspěvky na stáže, zahraniční cesty a exkurze, granty pro bilaterální akademické projekty a konference nebo společnou přípravu projektů až po výzkumná konsorcia univerzit a vysokých škol v Bavorsku a České republice. Kromě finanční podpory agentura nabízí také zprostředkování kontaktů a poradenství pro studenty, pedagogy, vědecké pracovníky a vedení českých a bavorských vysokých škol a vědeckých ústavů.

Vyučující a vědci z bavorských veřejných vysokých škol mohou žádat o příspěvek na mobilitu pro české a bavorské studenty, pedagogy a vědce do Bavorska a České republiky.

Žádatelem musí být vědec či pedagog některé z bavorských veřejných vysokých škol. V případě přiznání podpory budou finanční prostředky převedeny na ekonomické oddělení žádající bavorské vysoké školy.

Žádosti se podávají průběžně až do vyčerpání finančních prostředků. Maximální výše příspěvku dosahuje 1.000 €.

Pro více informací navštivte webové stránky Česko-bavorské vysokoškolské agentury.

Fulbrightovo stipendium

Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Jsou určené pro studenty a absolventy, vědce a VŠ pedagogy.

Výběrové řízení se pro každý program koná jednou ročně, obvykle na podzim nebo v zimě pro pobyt v následujícím akademickém roce.

Podrobné informace o stipendiích najdete na webových stránkách Fulbrightovy komise.