Meziuniverzitní dohody pro zaměstnance

Meziuniverzitní dohody pro zaměstnance

Většina meziuniverzitních dohod, které Univerzita Karlova uzavírá se zahraničními partnerskými univerzitami, podporuje mobilitu vědecko-pedagogických pracovníků, doktorandů a post doktorandů.  Jedná se o krátkodobé (jedno – až třítýdenní) výzkumné, studijní a přednáškové pobyty, které si pracovníci předem dojednají se svými zahraničními partnery.

Počty akademických mobilit jsou vymezeny smluvně (počty dnů a osob za rok), za předpokladu reciprocity a dle aktuálních finančních podmínek na obou univerzitách.

Na cestovné přispívá fakulta UK dle interních pravidel, hostitelská univerzita přispívá na pobytové náklady (tj. ubytování a diety). Výše příspěvků je odlišná v každé zemi a řídí se i aktuálními finančními možnostmi dané univerzity. V případě, že zahraniční univerzita nemá dostatečné finanční prostředky k uhrazení pobytových nákladů nebo je může uhradit jen částečně, musí si vědec zajistit dodatečný zdroj financování.

Seznam meziuniverzitních dohod a další podrobné informace naleznete na webových stránkách univerzity.

Kontaktní osoba na FSV

Mgr. Aneta Höschlová             tel.: 222 112 221       

Kontaktní osoba na RUK

Mgr. Dita Faifrová                   tel.: 224 491 303