Erasmus+ pro zaměstnance

Erasmus+

V rámci programu Erasmus+ lze uskutečnit mobilitu pedagogů a zaměstnanců Univerzity Karlovy. Tento typ výjezdů se realizuje na základě podepsaných interinstitucionálních dohod o spolupráci a zahrnuje výukové pobyty pedagogických pracovníků v zahraničí, příjezdy odborníků z partnerských škol na fakulty UK. Seznam podepsaných dohod lze naleznout na webových stránkách fakulty.

Uchazeč o akademickou mobilitu musí mít na Univerzitě Karlově pracovní poměr na základě pracovní smlouvy nebo dohodu formou DPP či DPČ. Je požadováno, aby na vysílající instituci vykonával pedagogickou činnost, kterou stanovuje jeho pracovní smlouva uzavřená s vysílající institucí. Místo vykonávání aktivity je v programové zemi EU kromě ČR a země bydliště zaměstnance.

Doporučená délka výukového pobytu vědecko-pedagogických pracovníků je 5 pracovních dnů. V odůvodněných případech je možné uskutečnit kratší pobyt v minimální délce alespoň 2 po sobě jdoucí pracovní dny vyjma cesty. Maximální délka pobytu je 2 měsíce.

Vědecko-pedagogický pracovník je povinen odučit minimálně 8 vyučovacích hodin za týden (tj. 5 pracovních dní). Minimální počet výukových hodin pro mobility přesahující týden je vypočítán následovně: počet pracovních dní x 1,6.

Před výjezdem je nezbytné sestavit tzv. výukový program, který je schválen vysílající i přijímající institucí. Za vysílající instituci tento dokument schvaluje fakultní koordinátor programu Erasmus+ na doporučení (podpis) vedoucího pracoviště, kde pedagog působí. Na základě schváleného výukového programu je možné vystavit Účastnickou smlouvu opatřenou evidenčním číslem – podle fakulty a pořadím mobility. Tato dohoda je uzavřena na fakultní úrovni mezi vyslaným zaměstnancem (oprávněným příjemcem) a děkanem fakulty (vysílající instituce). Kopie (či druhý originál) této dohody je zaslána do Evropské kanceláře na RUK. Vyjíždějící pracovník může požádat na Oddělení zahraničních styků FSV UK o zálohu na úhradu cestovních náhrad.

Na základě uzavření účastnické smlouvy vědecko-pedagogický pracovník obdrží finanční podporu, která je stejná pro všechny vyjíždějící z České republiky v rámci programu Erasmus+. Výše finanční podpory je pevně stanovená následující diferenciací: tabulka finanční podpory. Diferenciace určuje výši maximální podpory do jednotlivých zemí a následně stanoví odlišné částky na pracovní den pobytu v zahraničí. Za pracovní den lze považovat i den pracovního volna nebo pracovního klidu, pokud pedagog v těchto dnech doloží na potvrzení pedagogickou aktivitu.

K pobytovým nákladům lze individuálně připočítat i dny cesty, pokud je splněna podmínka čerpání části diet dle cestovního příkazu a je tato žádost pedagoga schválena vysílající fakultou. Jedná se o položku dobrovolných nikoliv povinných nákladů. Jinak na cestovní dny přísluší pouze proplacení cestovného.

Kromě toho má každý zaměstnanec nárok na proplacení cestovného v maximální výši dle vzdálenosti v km. Jako výchozí bod se zadává místo pracoviště (Praha, Plzeň, Hradec Králové) a sazba platí na obě cesty (tam / zpět). Pro více informací týkající se cestovného navštivte webové stránky univerzity.

Po návratu z výukového pobytu je účastník mobility povinen na Odbor pro zahraniční styky RUK předložit: potvrzení o délce výuky podepsané přijímající institucí obsahující Confirmation of Erasmus+ for teaching a závěrečnou zprávu. Podrobnější informace o potřebných dokumentech naleznete na webových stránkách univerzity.

Koordinátor pro Erasmus+ na IMS

Bc. Jiřina Tomečková

Kontaktní osoba na FSV

Ing. Radek Kovács 

Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita

Od roku 2015 jsou v rámci programu Erasmus+ nově podporovány výměny vědecko-pedagogických pracovníků vysokých škol se zeměmi mimo Evropu, přednostně pak mobility směrem do programových zemí (tzn. směrem do Evropy). Finanční podpora je složená z několika dílčích rozpočtů (IPA, ENI, DCI, PI, EDF).

Výjezd vědecko-pedagogických pracovníků v rámci programu Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita může být realizován v délce nejméně 5 dnů a maximálně 2 měsíců (v závislosti na smlouvě). Konkrétní dobu pobytu pro jednotlivé univerzity upravuje uzavřená bilaterální dohoda.

Vědecko-pedagogičtí pracovníci IMS mohou v rámci programu Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita v současné době vyjet na následující univerzity:

University of Tirana

Belarusian State University

Tel Aviv University

National University of Kyiv – Mohyla Academy

University of Montenegro

University of Sarajevo

Výše finanční podpory pro vědecko-pedagogické pracovníky je 180 EUR / den (1.-14. den); 126 EUR / den (15.-60. den).

K pobytovému stipendiu se připočítává ještě příspěvek na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí.

Cestovní vzdálenost

Částka

10–99 km:

20 EUR na účastníka

Mezi 100 a 499 km:

180 EUR na účastníka

Mezi 500 a 1 999 km:

275 EUR na účastníka

Mezi 2 000 a 2 999 km:       

360 EUR na účastníka

Mezi 3 000 a 3 999 km:

530 EUR na účastníka

Mezi 4 000 a 7 999 km:

820 EUR na účastníka

8 000 km a více:

1 500 EUR na účastníka

 

Koordinátor pro Erasmus+ kreditovou mobilitu na IMS

Bc. Jiřina Tomečková         

Kontaktní osoba na FSV

Ing. Radek Kovács