Call for Papers: Becoming Smaller: Responses to Changes in Size and Influence in the Twentieth and Twenty-First Centuries

Call for Papers: Becoming Smaller: Responses to Changes in Size and Influence in the Twentieth and Twenty-First Centuries

Výzkumné centrum pro malé státy (SnS) při Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy vyzývá k předkládání abstraktů na dvoudenní workshop s názvem "Becoming Smaller: Responses to Changes in Size and Influence in the 20th and 21st Centuries", který se bude konat 25. a 26. května 2023 v Praze. Uzávěrka pro zasílání návrhů je 31. ledna 2023.

Cílem našeho workshopu je prozkoumat opomíjenou otázku, jak se různé politické entity (především národní státy) vyrovnávaly se "zmenšováním" ve dvacátém a jednadvacátém století. Taková seberealizace mohla být vyvolána změnami územní velikosti a/nebo vlivu/moci (bezpečnostní, právní, ekonomické, kulturní) ve vztahu k jiným sousedním entitám, jakož i připojením k větším politicko-ekonomickým a/nebo mezinárodním celkům. Mohou také vycházet z historického/generačního napětí a projevovat se ve strategiích, které různé státy (rovněž v politické, bezpečnostní, právní, ekonomické a kulturní sféře) používají.

A zatímco národní historiografie různých politických entit jsou plné narativů označujících vnímané momenty nebo procesy (mezinárodní uspořádání po první a druhé světové válce, dekolonizace, konec studené války, ekonomické změny a krize) zmenšování se, zvláště studie malých států a literatura obecně se touto otázkou přímo nezabývaly. Tento seminář si klade za cíl řešit tento problém zkoumáním popisů vnímaných procesů zmenšování ve dvacátém a jednadvacátém století, aby dokázal, že takové vnímání nadále ovlivňuje dominantní narativy a politické možnosti státních i nestátních aktérů v různých národních státech na evropském kontinentu i mimo něj.
Organizátoři uvítají návrhy příspěvků, které identifikují narativy, interní debaty a politiky, které aplikují historickou perspektivu a/nebo současnou analýzu na vnímání a reakce národních států na takový proces (procesy) zmenšování v mezinárodním/globálním politickém, právním a ekonomickém řádu dvacátého a jednadvacátého století.  

Zajímají nás zejména návrhy příspěvků na tato témata:

  • NÁRODNÍ DĚJINY/KULTURY A MĚNÍCÍ SE MEZINÁRODNÍ ŘÁD: Jak historici a/nebo kulturologové vyprávějí o místě a postavení národa/národní kultury a národního státu v době měnícího se mezinárodního řádu? Jaké vazby vyvozují s minulými narativy/reprezentacemi národnosti/státnosti? Jaké závěry a prognózy naznačují, kam národ/národní stát směřuje?
  • NÁRODNÍ PRÁVO A EVROPSKÉ/MEZINÁRODNÍ PRÁVO: Jak reagují národní právní experti a politické orgány (parlamenty) na měnící se nadnárodní a mezinárodní právní řády ovlivňující národní suverenitu? Jaké právní prostředky/možnosti se nabízejí?  
  • NÁRODNÍ EKONOMIKY A GLOBÁLNÍ EKONOMICKÉ/TECHNOLOGICKÉ ZMĚNY: Jak národní odborníci a politici hodnotí otevření národních hospodářských odvětví regionálnímu/globálnímu kapitálu, pracovní síle a novým technologiím? Jak jsou prosazovány a chráněny zájmy státních a nestátních subjektů v rámci domácích a regionálních/globálních trhů?
  • NÁRODNÍ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA: Jak ovlivňuje zmenšování národních států debatu o bezpečnostních organizacích a rozhodnutí o vstupu do nich nebo o vystoupení z nich? Jak se mění zaměření zahraniční politiky tím, že se stává menší?

Těšíme se na vaše návrhy (abstrakt v rozsahu maximálně 500 slov včetně krátkého životopisu a kontaktních údajů), které nám zašlete prostřednictvím tohoto formuláře Google do 31. ledna 2023. Oznámení o přijetí Vašeho příspěvku vám bude sděleno do 28. února 2023. Očekáváme, že účastníci budou schopni uhradit své cestovní náklady a náklady na ubytování. Konferenční poplatek nebude vybírán. K dispozici může být omezený počet cestovních grantů pro začínající výzkumné pracovníky. V závislosti na zaměření příspěvků plánují svolavatelé uspořádat jedno nebo dvě zvláštní čísla jako výsledek workshopu.
 
Organizátoři: doc. Adrian Brisku & doc. Tomáš Weiss

V případě dalších informací nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailech: adrian.brisku@fsv.cuni.cz a tomas.weiss@fsv.cuni.cz.