Česko-německá studia (ČNS) - prezenční studium

Informace pro studenty programu Česko-německá studia

Česko-německá studia jsou binacionální interdisciplinární bakalářský studijní program ukotvený v kulturních a společenských vědách, který nabízí Univerzita Karlova ve spolupráci s Univerzitou v Řezně. Nedílnou součástí studia představuje dvousemestrální studijní pobyt na Univerzitě v Řezně. Součástí  studia je také tříměsíční oboorová praxe, kterou lze absolvovat rovněž v zahraničí. Absolventi programu po jeho úspěšném dokončení obdrží  diplom obou univerzit (tzv. double degree).

Vyhlášky garanta programu

Šablony, formuláře a další pokyny ke studiu

Pokyny pro uzavírání indexů

Platí pouze pro obor ČNS!

Termín pro uzavírání je vždy vyhlášen garantem oboru a musí proběhnout před konáním státní závěrečné zkoušky. Pokud si chce student nechat uzavřít index po splnění všech studijních povinností a státní závěrečnou zkoušku se rozhodne skládat v pozdější době, kontaktuje garanta sám.

Pro uzavření indexu je třeba dodat následující formuláře a dokumenty - všechny vytištěné i elektronicky:

1) výtisk splněných studijních povinností ze SISu

2) výtisk splněných studijních povinností z FlexNow 

3) vyplněný formulář s přehledem předmětů rozdělených podle modulů (ve formátu Word)

   a) pro ročníky nástupu do 2016/2017 (včetně)

   b) pro ročníky nástupu od 2017/2018 (včetně)

4) výkaz studijních povinností pro potřeby UR  (ve formátu Word)

     a) pro ročníky nástupu do 2016/2017 (včetně)

     b) pro ročníky nástupu od 2017/2018 (včetně)

5) žádost o vystavení diplomu na UR

V případě, že uzavíráte index bezprostředně po příjezdu ze zahraničního studijního pobytu, je potřeba předložit vyplněný Protokol o splnění studijních povinností. U P a PV předmětů plněných v rámci modulů je třeba zapsat kódy a kredity dle Karolinky. U ostatních předmětů, které spadají do kategorie V, je třeba doplnit kromě německého také anglický a český název kurzu. Uznané kreditní ohodnocení odpovídá UR. Známky je nutné přepočítat na základě převodní tabulky.

 

Převodní tabulka známek mezi Universität Regensburg a Univerzitou Karlovou

UR

UK

1,0 - 1,49

   A (1)

1,5 - 1,99

   B (1)

2,0 - 2,49

   C (2)

2,5 - 2,99

   D (2) 

3,0 - 3,99    E (3)
4,0    F (4)

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška se skládá ze 4 částí:

  • Obhajoby bakalářské práce
  • 3x obhajoby tzv. Hausarbeit.

Celá zkouška trvá 45-55 minut. Při každé obhajobě student představí svoji práci, vypořádá se s posudky (u Bc. Práce se dvěna, u tzv. Hausarbeit s jedním) a zodpoví otázky komise. Začíná se vždy obhajobou bakalářské práce, pořadí ostatních prací si může zpravidla student zvolit.

Termíny pro konání státních závěrečných zkoušek se řídí Harmonogramem akademického roku FSV UK a v každém akademickém roce probíhají tři řádné zkouškové termíny: v lednu, v červnu a v září. Termíny pro odevzdání hotových prací a přihlášku ke státní závěrečné zkoušce stanovuje také Harmonogram.

Naším partnerem je Universität Regensburg – BOHEMICUM

Sledujte nás na Facebooku