Česko-německá studia (ČNS) - prezenční studium

Informace pro studenty programu Česko-německá studia

Česko-německá studia jsou binacionální interdisciplinární bakalářský studijní program ukotvený v kulturních a společenských vědách, který nabízí Univerzita Karlova ve spolupráci s Univerzitou v Řezně. Nedílnou součástí studia představuje dvousemestrální studijní pobyt na Univerzitě v Řezně. Součástí  studia je také tříměsíční oborová praxe, kterou lze absolvovat rovněž v zahraničí. Absolventi programu po jeho úspěšném dokončení obdrží diplom obou univerzit (tzv. double degree).

Závazné pokyny k organizaci akademického roku (či jednotlivých semestrů) naleznou studenti ve vyhláškách ředitele (zpravidla k zahájení zimního/letního semestru; organizaci SZK či k opatřením v rámci COVIDu).

Šablony, formuláře a další pokyny ke studiu

Jak a kdy vyjedu do Řezna?

Studijní program předpokládá roční výjezd na Univerzitu v Řezně (UR). Student si zvolí, zda vyjede na UR v průběhu svého druhého či třetího roku studia. O záměru vyjet na UR v nadcházejícím akademickém roce informuje student garanta programu v únoru předcházejícím výjezdu. (V této době je možné se přihlásit o stipendium ERASMUS. Přihlášení probíhá standardními celofakultními kanály a řídí se pokyny děkanátu.)

Seznam studentů vyjíždějících na UR předá garant programu koordinátorovi na Bohemicu UR, který bude studenty instruovat dále v otázce zápisu do studia na UR a otázce ubytování.

CO UČINIT PO NÁVRATU ZE ZAHRANIČNÍHO POBYTU?

Bezodkladně po návratu ze studijního pobytu je nutné předložit vyplněný Protokol o splnění studijních povinností.  U povinných a povinně volitelných předmětů plněných v rámci modulů je třeba zapsat kódy a kredity dle Karolinky. U ostatních předmětů, které spadají do kategorie volitelných, je třeba doplnit kromě německého také anglický a český název kurzu. Uznané kreditní ohodnocení odpovídá UR. Známky je nutné přepočítat na základě převodní tabulky (viz níže).

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A DOMÁCÍ PRÁCE

Studenti navštěvují bakalářský seminář pro česko-německá studia buď ve druhém ročníku, pokud plánují na UR vyjet ve třetím ročníku, nebo ve třetím ročníku, pokud vyjeli ve druhém ročníku na UR. Do semináře vstupují bez tématu a veškeré kroky vedoucí k výběru tématu a nalezení vedoucího práce jsou činěny v rámci semináře. Na konci prvního semestru bakalářského semináře pro česko-německá studia studenti odevzdávají projekt bakalářské práce. Na konci druhého semestru studenti odevzdávají buď 20-ti stránkovou „předbakalářskou práci“ či hotovou bakalářskou práci.

Témata domácích prací (Hausarbeit) si studenti volí samí a předkládají návrhy témat a začlenění do modulů garantovi programu ke schválení dle pokynů ve vyhlášce ředitele. Bakalářská práce a domácí práce musí být začleněny každá do jiného modulu. Domácí práce má určeného konzultanta z IMS, který je studentovi k dispozici především ve formálních otázkách. Téma by měl zpracovávat student samostatně.

Pokyny pro uzavírání indexů

Platí pouze pro obor ČNS!

Termín pro uzavírání je vždy vyhlášen garantem oboru a musí proběhnout před konáním státní závěrečné zkoušky. Pokud si chce student nechat uzavřít index po splnění všech studijních povinností a státní závěrečnou zkoušku se rozhodne skládat v pozdější době, kontaktuje garanta sám.

Pro uzavření indexu je třeba dodat následující formuláře a dokumenty - všechny vytištěné i elektronicky:

1) výtisk splněných studijních povinností ze SISu

2) výtisk splněných studijních povinností z FlexNow 

3) vyplněný formulář s přehledem předmětů rozdělených podle modulů (ve formátu Word)

   a) pro ročníky nástupu do 2016/2017 (včetně)

   b) pro ročníky nástupu od 2017/2018 (včetně)

4) výkaz studijních povinností pro potřeby UR  (ve formátu Word)

     a) pro ročníky nástupu do 2016/2017 (včetně)

     b) pro ročníky nástupu od 2017/2018 (včetně)

5) žádost o vystavení diplomu na UR

V případě, že uzavíráte index bezprostředně po příjezdu ze zahraničního studijního pobytu, je potřeba předložit vyplněný Protokol o splnění studijních povinností. U P a PV předmětů plněných v rámci modulů je třeba zapsat kódy a kredity dle Karolinky. U ostatních předmětů, které spadají do kategorie V, je třeba doplnit kromě německého také anglický a český název kurzu. Uznané kreditní ohodnocení odpovídá UR. Známky je nutné přepočítat na základě převodní tabulky.

 

Převodní tabulka známek mezi Universität Regensburg a Univerzitou Karlovou

UR

UK

1,0 - 1,49

   A (1)

1,5 - 1,99

   B (1)

2,0 - 2,49

   C (2)

2,5 - 2,99

   D (2) 

3,0 - 3,99    E (3)
4,0    F (4)

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška se skládá ze 4 částí:

  • Obhajoby bakalářské práce
  • 3x obhajoby tzv. Hausarbeit.

Celá zkouška trvá 45-55 minut. Při každé obhajobě student představí svoji práci, vypořádá se s posudky (u Bc. Práce se dvěna, u tzv. Hausarbeit s jedním) a zodpoví otázky komise. Začíná se vždy obhajobou bakalářské práce, pořadí ostatních prací si může zpravidla student zvolit.

Termíny pro konání státních závěrečných zkoušek se řídí Harmonogramem akademického roku FSV UK a v každém akademickém roce probíhají tři řádné zkouškové termíny: v lednu, v červnu a v září. Termíny pro odevzdání hotových prací a přihlášku ke státní závěrečné zkoušce stanovuje také Harmonogram akademického roku.

Naším partnerem je Universität Regensburg – BOHEMICUM

Sledujte nás na Facebooku