Erasmus + AKTUÁLNÍ INFORMACE O STUDIU V ZAHRANIČÍ

Erasmus + AKTUÁLNÍ INFORMACE O STUDIU V ZAHRANIČÍ

Vyhláška ředitele k organizaci výběrového řízení v rámci programu Erasmus+ studijní pobyty na IMS

Harmonogram výběrového řízení a všechny potřebné informace o jeho průběhu naleznete v aktuální vyhlášce.

Informace o výběrovém řízení podává Bc. Jiřina Tomečková.

 


Vyhláška ředitele k organizaci výběrového řízení v rámci programu Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita na IMS

Harmonogram výběrového řízení a všechny potřebné informace o jeho průběhu naleznete v aktuální vyhlášce.

Informace o výběrovém řízení podává Bc. Jiřina Tomečková.

 


Vyhláška ředitele k organizaci výběrového řízení na praktické stáže v rámci programu Erasmus+ na IMS

Harmonogram výběrového řízení a všechny potřebné informace o jeho průběhu naleznete v aktuální vyhlášce.

Informace o výběrovém řízení podává Bc. Jiřina Tomečková.

 


Starší aktuality

Erasmus +

  • Erasmus + Studijní pobyty
  • Erasmus + Praktické stáže
  • Erasmus + Mezinárodní kreditová mobilita

Program Erasmus+ nabízí studentům buď studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci v programové nebo partnerské zemi, anebo praktickou stáž na zahraniční instituci či organizaci v programové nebo partnerské zemi.

Pobytu v rámci programu Erasmus+ se může zúčastnit každý student IMS (včetně občanů nečlenských zemí EU), který je zapsán do denního nebo kombinovaného studia akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu a zůstane po celé období studijního pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na Univerzitě Karlově.

V rámci programu Erasmus+ se studenti mohou účastnit studijního pobytu v zahraničí opakovaně v každé úrovni svého vysokoškolského studia (Bc, Mgr/NMgr, Ph.D). Maximální délka pobytu v rámci jednoho studijního cyklu je 12 měsíců, přičemž těchto 12 měsíců může tvořit studijní pobyt, praktická stáž a/nebo kombinace těchto aktivit.

Na základě uzavření účastnické smlouvy student obdrží stipendium, které je stejné pro všechny studenty vyjíždějící z České republiky na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+. Výše stipendia na měsíc je pevně dána. Aktuální výši stipendia lze nalézt na webových stránkách fakulty.

Erasmus+ studijní pobyty

Studijní pobyt mohou studenti absolvovat v každé zemi zapojené do programu Erasmus+  (kromě České republiky), respektive na institucích, se kterými má IMS uzavřenou bilaterální dohodu.

Seznam bilaterálních dohod lze naleznout na webových stránkách fakulty.

Studijní pobyt je možné realizovat v délce nejméně 90 dnů a maximálně 12 měsíců.

Výběrové řízení probíhá na IMS dle předem stanovených kritérií – kvalita studenta (studenti jsou vybírání na základě kombinace studijního prospěchu, znalosti jazyka a akademické motivace) a vhodnost partnerské univerzity – zpravidla jednou ročně, a to zhruba v polovině února.

Student si může v rámci výběrového řízení podat až 3 přihlášky. Ke každé přihlášce je nutné vypracovat samostatný projekt (motivační dopis).

Konkrétní informace k výběrovému řízení lze vždy naleznout v aktuální vyhlášce ředitele institutu. 

Koordinátor pro Erasmus+ na IMS

Bc. Jiřina Tomečková

Kontaktní osoba na FSV

Naleznete zde      

Erasmus+ praktické stáže

Praktické stáže jsou další možností výjezdu studentů do zahraničí v rámci programu Erasmus+. Prioritou IMS je zprostředkovávat praktické stáže studentům na univerzitních pracovištích partnerských škol a spolupracujících subjektů jako jsou výzkumná centra a také neziskové organizace, nevládní organizace, nadace a další. S takovými partnerskými institucemi musí být podepsána interinstitucionální dohoda o spolupráci a na jejím základě se studenti mající zájem o praktickou stáž účastní výběrových řízení na domácích fakultách.

Stáže lze realizovat v následujících členských a nečlenských státech EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Island, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Makedonie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko a Turecko. 

Uchazeči mohou kontaktovat instituce, se kterými je již uzavřená interinstitucionální dohoda (jejich seznam je dostupný na stránkách FSV), nebo si zajistit po konzultaci s garantem studijního programu vlastní organizaci. Stáže nelze realizovat v institucích EU, organizacích spravující programy EU a národních diplomatických misích domovské země v zahraničí.

Stáže pobyt je možné realizovat v délce nejméně 60 dnů a maximálně 12 měsíců. Minimální počet odpracovaných hodin musí být 20 hod. týdně.

Žádosti o praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ se podávají průběžně

Zájemci o praktickou stáž si před podáním přihlášky musí zajistit v dostatečném předstihu zvací dopis z vybrané instituce. Student poté zašle tento dopis a podklady dle aktuální vyhlášky na Oddělení zahraničních styků FSV UK. V případě, že s danou organizací není uzavřena bilaterální dohoda, koordinátor Oddělení zahraničních styků FSV UK dohodu uzavře a zajistí registraci smlouvy v aplikaci is.cuni.cz/webapps. Student poté na základě pokynu OZS vyplní přihlášku k praktické stáži (včetně eurového účtu) v aplikaci is.cuni.cz/webapps, vytiskne, podepíše a zajistí podpis přijímací instituce. Poté přihlášku odešle na Oddělení zahraničních styků FSV UK. Žádost studenta bude následně posouzena proděkankou FSV UK pro zahraniční styky. V případě schválení vydá děkanka FSV UK Rozhodnutí děkanky o stipendiu. Student si po výzvě z Oddělení zahraničních styků FSV UK vyzvedne podklady pro podpis účastnické smlouvy a po výzvě Evropské kanceláře RUK podepíše účastnickou smlouvu.

Koordinátor pro Erasmus+ praktické stáže na IMS

Bc. Jiřina Tomečková       

Kontaktní osoba na FSV

Naleznete zde       

Erasmus+ ICM (mezinárodní kreditová mobilita)

Od roku 2015 jsou v rámci programu Erasmus+ nově podporovány výměny studentů vysokých škol se zeměmi mimo Evropu, přednostně pak mobility směrem do programových zemí (tzn. směrem do Evropy). Finanční podpora je složená z několika dílčích rozpočtů (IPA, ENI, DCI, PI, EDF).

Výjezd studentů na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita může být realizován v délce nejméně 90 dní a maximálně 12 měsíců. Konkrétní dobu pobytu pro jednotlivé univerzity upravuje uzavřená bilaterální dohoda.

Výběrové řízení probíhá na IMS dle předem stanovených kritérií – kvalita studenta (studenti jsou vybírání na základě kombinace studijního prospěchu, znalosti jazyka a akademické motivace) a vhodnost partnerské univerzity – zpravidla dvakrát ročně.

Konkrétní informace k výběrovému řízení lze vždy naleznout v aktuální vyhlášce ředitele institutu. 

Studenti IMS mohou v rámci programu Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita v současné době vyjet na následující univerzity:

University of Tirana

Belarusian State University

Tel Aviv University

National University of Kyiv – Mohyla Academy

University of Montenegro

University of Sarajevo

Výše stipendia pro studenty je 700 EUR / měsíc.

K pobytovému stipendiu se připočítává ještě příspěvek na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí.

Cestovní vzdálenost

Částka

10–99 km:

20 EUR na účastníka

Mezi 100 a 499 km:

180 EUR na účastníka

Mezi 500 a 1 999 km:

275 EUR na účastníka

Mezi 2 000 a 2 999 km:

360 EUR na účastníka

Mezi 3 000 a 3 999 km:

530 EUR na účastníka

Mezi 4 000 a 7 999 km:

820 EUR na účastníka

8 000 km a více:

1 500 EUR na účastníka

 

Koordinátor pro Erasmus+ ICM na IMS

Bc. Jiřina Tomečková           

Kontaktní osoba na FSV

Naleznete zde