Mezifakultní dohody

Mezifakultní dohody

Studenti přijatí v rámci mezifakultní dohody neplatí školné, veškeré další náklady si musí hradit sami, není-li uvedeno jinak.

Některé studijní pobyty v rámci mezifakultních dohod jsou stipendijní, tj. s účastí na výměnném programu je spojeno stipendium, které je poskytováno partnerskou univerzitou. Informaci o tom, zda je pobyt stipendijní, či nikoliv, naleznete ve vypsání aktuálních nabídek pobytů na příslušných zahraničních univerzitách. Pokud nejsou pobyty stipendijní, můžete využít možnosti finanční podpory, a to jednak ze strany univerzity (fond mobility) nebo využít nabídku některé nadace, grantové agentury, popřípadě jiné instituce poskytující finanční podporu studentské mobility.

Pobytu v rámci mezifakultních dohod se může účastnit každý student FSV (včetně občanů nečlenských zemí EU), který je zapsán do akreditovaného bakalářského či magisterského studijního programu a bude po celé období studijního pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na Univerzitě Karlově. Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je aktuální studium minimálně ve 2. semestru bakalářského nebo minimálně 1. ročníku magisterského studia v době podání přihlášky a velmi dobrá znalost anglického jazyka.

Výběrová řízení pro výjezd v rámci mezifakultních dohod jsou v gesci Oddělení zahraničních styků FSV UK a jsou vypisována zpravidla dvakrát ročně (na jaře a na podzim). 

Aktuální informace a seznam mezifakultních dohod lze nalézt na webových stránkách fakulty.

Kontaktní osoba na FSV

Bc. Marie Stanovská             tel.: 222 112 221