Meziuniverzitní dohody

Meziuniverzitní dohody

Studenti přijatí v rámci meziuniverzitní dohody neplatí školné, veškeré další náklady si musí hradit sami, není-li uvedeno jinak.

Některé studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod jsou stipendijní, tj. s účastí na výměnném programu je spojeno stipendium, které je poskytováno partnerskou univerzitou. Informaci o tom, zda je pobyt stipendijní, či nikoliv, naleznete ve vypsání aktuálních nabídek pobytů na příslušných zahraničních univerzitách. Pokud nejsou pobyty stipendijní, můžete využít možnosti finanční podpory, a to jednak ze strany univerzity (fond mobility) nebo využít nabídku některé nadace, grantové agentury, popřípadě jiné instituce poskytující finanční podporu studentské mobility.

Pobytu v rámci meziuniverzitních dohod se může účastnit každý student FSV (včetně občanů nečlenských zemí EU), který je zapsán do akreditovaného bakalářského či magisterského studijního programu a bude po celé období studijního pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na Univerzitě Karlově. Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je aktuální studium minimálně ve 2. semestru bakalářského nebo minimálně 1. ročníku magisterského studia v době podání přihlášky a velmi dobrá znalost anglického jazyka.

Uchazeči podávají přihlášky ve fakultním stanoveném termínu na Oddělení zahraničních styků FSV, po tzv. fakultním kole pošle OZS přihlášky úspěšných uchazečů na OZV RUK, které provádí konečný výběr nominovaných.

Výběrová řízení jsou vypisována zpravidla dvakrát ročně (na jaře a v létě).

Aktuální informace o výběrových řízeních lze nalézt na webových stránkách fakulty.

Aktuální seznam meziuniverzitních dohod lze nalézt na webových stránkách univerzity.

Kontaktní osoba na FSV

Bc. Marie Stanovská             tel.: 222 112 221