Bc. Teritoriální studia (TS) - distanční

Obecné informace a přijímací řízení

Přijímací řízení je založeno na testech obecných studijních předpokladů (SCIO). Bližší informace naleznete zde

Pro bližší informace viz kontakt vykoukal@fsv.cuni.cz.

Den otevřených dveří

O programu Teritoriální studia

Distanční studijní program Teritoriální studia se specializacemi na teritoriální studia nebo na soudobé dějiny je interdisciplinárním programem soustřeďujícím se na oblasti severní polokoule s hlavním zaměřením na Severní Ameriku, Evropu, Eurasii a přihlížejícím i k vývoji v jihovýchodní Asii, Latinské Americe, pacifické oblasti a Středomoří. Z chronologického hlediska sleduje převážně dění od druhé světové války do konce studené války, ale zahrnuje také základní znalosti pokračování hlavních trendů vývoje v současnosti; tematicky se soustřeďuje na politiku, ekonomiku, kulturu, společnost a mezinárodní vztahy. 

Distančního studijního programu Teritoritální studia se déle dělí na dvě specializace: Teritoriální studia a Soudobé dějiny.

Konkurenceschopnost absolventa specializace Teritoriální studia

Absolvent distančního studijního programu Teritoriální studia disponuje interdisciplinárně založenou znalostí současnosti Severní Ameriky, Evropy a Eurasie. Umí získat a klasifikovat data a s jejich pomocí řešit praktické i výzkumné úkoly na domácí půdě i v zahraničí. Umí řídit tým zabývající se oborovou i příbuznou problematikou, a to na různých úrovních odbornosti.

Absolvent distančního studijního programu Teritoriální studia je připraven se dále vzdělávat a pokračovat v navazujícím magisterském studiu, uplatnit se v domácích i zahraničních vládních i nevládních organizacích institucích a organizacích a pracovat v soukromém i veřejném sektoru.

Nedělitelnou součástí programu jsou zahraniční akademické pobyty, pracovní stáže a exkurze doma i v zahraničí.

Konkurenceschopnost absolventa specializace Soudobé dějiny

Absolvent distančního studijního programu Teritoriální studia se specializací Soudobé dějiny disponuje interdisciplinárně založenou znalostí soudobých dějin Severní Ameriky, Evropy a Eurasie. Umí získat a klasifikovat data a s jejich pomocí řešit praktické i výzkumné úkoly na domácí půdě i v zahraničí. Umí řídit tým zabývající se oborovou i příbuznou problematikou, a to na různých úrovních odbornosti.

Absolvent distančního studijního programu Teritoriální studia se specializací Soudobé dějiny je připraven se dále vzdělávat a pokračovat v navazujícím magisterském studiu, uplatnit se v domácích i zahraničních vládních i nevládních organizacích institucích a organizacích a pracovat v soukromém i veřejném sektoru.

Nedělitelnou součástí programu jsou zahraniční akademické pobyty, pracovní stáže a exkurze doma i v zahraničí.

Co ze mě bude?

Možnosti uplatnění jsou velmi široké. Na rozdíl od prezenčního studia, kde kolem 70-80 % absolventů IMS pokračuje ve studiu na magisterské úrovni a pouze menší část odchází pracovat, jsou absolventi distančního studia více orientováni na okamžité zapojení do praxe po ukončení studia. Pokud se rozhodnou pracovat, zaujímají většinou solidně placená místa nejčastěji ve státní správě, nevládních organizacích a médiích, resp. postupují na vyšší místa v rámci těch pracovišť, kde jsou již angažování. Pokud se rozhodnou pokračovat ve studiu dále, nemají problém dostat se na jakýkoliv kvalitní magisterský program doma nebo v zahraniční, i když většinou z pracovních nebo rodinných důvodů padá v tomto případě volba většinou na domácí magisterské studium.

Proč studovat právě program Teritoriální studia?

1. Studium v cizích jazycích

Studenti tohoto studijního programu mají možnost absolvovat celou řadu témat na úrovni volitelných předmětů v cizích jazycích, zejména v angličtině, němčině a francouzštině, a to jak v podání našich vyučujících, tak i díky každoroční přítomnosti zahraničních vyučujících z prestižních evropských i mimoevropských univerzit. Další možností, která rozšiřuje cizojazyčnou nabídku i mimo uvedené jazyky, jsou zahraniční pobyty.

2. Studium v zahraničí

Všichni studenti mají možnost vyjet během svého studia na zahraniční akademické pobyty nebo na pracovní stáže v Evropě i mimo Evropu. Nejčastější formou zahraničních výjezdů jsou erasmovské pobyty, ale k dispozici je dále řada meziuniverzitních a mezifakultních smluv a nabídek stipendií umožňujících výjezdy dnes již prakticky do všech zemí světa včetně destinací typu Austrálie, Nový Zéland, Chile nebo Jižní Korea. Fakulta sociálních věd nebo i univerzita samotná přitom studentům také na finančně nejnáročnější pobyty přispívají formou stipendia. 

3. Vyučující

Výuku zajišťuje generačně vyvážený tým odborníků, kteří vyučují předměty založené na jejich vlastním a dlouholetém výzkumu a publikacích, takže vědí, o čem mluví. Kromě vysoce odborného zázemí jsou tu vyučující v neposlední řadě také proto, aby studentům poskytli nutnou asistenci a pomoc a provedli je studiem až k jeho úspěšnému konci.

4. Přátelský kolektiv a sociální vyžití

Snahou institutu je, aby si studenti odnesli nejen akademickou expertízu, ale také dobré obecné pracovní návyky a pozitivní vztah k týmové práci. Jak díky vyučujícím, tak i studentské samosprávě, která je důležitým partnerem vedení pracoviště, představuje IMS místo dobrých vztahů na celý život, které se formují nejen během akademické práce, ale také prostřednictvím celé řady společenských aktivit. Ty zahrnují nejen tradiční párty, ale také například výlety a exkurze doma i v zahraničí, účast na společných akcích organizovaných v rámci i mimo rámec pracoviště během školního roku i o prázdninách, a dokonce i po ukončení studia díky absolventům, kteří udržují s IMS trvalé vztahy.

 5. Nové dovednosti a znalosti

Jako absolventi bakalářského studia na IMS budete mít k dispozici nejen nové znalosti a dovednosti soustředěné do schopnosti kritického myšlení a prezentace témat, jimiž se budete zabývat během svého dalšího osobnostního a profesního vývoje. Ze svého studia si odnesete také nezanedbatelné kulturní a sociální kompetence, které uplatníte ať již při pokračování studia na magisterské úrovni doma i v zahraničí nebo na dobrých pracovních pozicích. Distanční forma studia, která na rozdíl od studia prezenčního vyžaduje enormní vnitřní kázeň a odhodlání studium dotáhnout do úspěšného konce, znamená současně také to, že jeho absolventi jsou ve své většině silnými osobnostmi schopnými se uplatnit i v nelehkých podmínkách.

Povinné předměty společného základu

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTB034

 Metodický úvod

 Kubát

ZS

2/10

Zk

6

JTB035

 Metodologie sociálních věd

 Kubát

ZS

2/10

Zk

6

JTB036

 Metodologie soudobých dějin

 Smetana

ZS

2/10

Zk

6

JTB037

 Metodologie area studies

 Kozák

LS

2/10

Zk

6

JTB038

 Mediální reprezentace minulosti a současnosti

 Šafařík

LS

2/10

Zk

6

JTB039

 Mezinárodní vztahy 1939-1990

 Litera

ZS

2/10

Zk

8

JTB040

 Mezinárodní vztahy po roce 1990

 Váška

LS

2/10

Zk

8

JTB041

 Soudobé světové dějiny

 Hornát

ZS

2/10

Zk

8

JTB042

 Soudobé české dějiny

 Kocian

ZS

2/10

Zk

6

JTB043

 Současná česká společnost a stát

 Kocian

LS

2/10

Zk

6

JTB044

 Geografie současného světa

 Hornát

LS

2/10

Zk

6

JTB045

 Evropská integrace

 Kasáková

LS

2/10

Zk

6

Více informací naleznete v Karolince FSV: https://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-1091.html

Povinné předměty specializace Soudobé dějiny

Povinné předměty specializace Teritoriální studia