Ph.D. Mezinárodní teritoriální studia (MTS)

Obecné informace

Obor se soustřeďuje na nejrůznější aspekty současného (od roku 1990) vývoje Severní Ameriky a Evropy (nezabývá se primárně českým prostředím) jakož i na metodologické otázky oboru teritoriální studia.

Předsedou oborové rady, zodpovědným za tento obor, je prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

Kontakt: Institut mezinárodních studií, Pekařská 10, 158 00 Praha 5, tel. 251 080 308.

Doktorský studijní program MTS je každoročně prezentován během dne otevřených dveří. Den otevřených dveří se koná v budově fakulty v Jinonicích (U Kříže 8, Praha 5) a je přístupný všem zájemcům o studium či jen o informace, které se studia týkají. Konkrétní datum konání dne otevřených dveří je s dostatečným předstihem zveřejňováno na webových stránkách fakulty a institutu.  

Garant: prof. PhDr. Michal Kubát, PhD., kontaktní osoba pro věci administrativní: Mgr. Iveta Hönigerová, kontaktní osoba na studijním oddělení fakulty: Mgr. Denisa Šmejkalová


Počínaje akademickým rokem 2021/2022 spolupracuje na realizaci studijním programu Mezinárodní teritoriální studia/Area Studies také Ústav mezinárodních vztahů (ÚMV), rezortní výzkumná organizace Ministerstva zahraničních věcí České republiky. ÚMV nabízí pro doktorské studenty školitelské a konzultační kapacity nebo účast na interních výzkumných seminářích.

Přijímací řízení

Předpokladem pro přijetí do studia je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Přijímací zkouška je pohovorem o projektu disertační práce, jehož účelem je posoudit kvalitu předkládaného projektu a jeho soulad s odborným zaměřením Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Přijímací komise hodnotí kvalitu projektu po obsahové i formální stránce, schopnost uchazeče odůvodnit zvolené téma, jasně je vymezit a zasadit do širšího časového, věcného a badatelského kontextu. Uchazeč musí přesvědčivě doložit, že téma je přínosem k dosavadnímu stavu bádání, tj. přináší nové empirické a teoretické poznatky nebo originální, dosud neuplatněné metodologické postupy apod. Přijímací komise při hodnocení přihlíží i k případné dosavadní přednáškové a publikační činnosti uchazeče. Podrobné a aktuální informace o přijímacím řízení jsou přístupné na webové stránce.
 

Konkurenceschopnost absolventa PROGRAMU MTS

Doktorský studijní program MTS svým rozsahem a zaměřením nemá přímou obdobu nejen na Univerzitě Karlově, ale také v celé České republice. Absolventi studijního programu jsou schopni na základě relevantních teoretických východisek a s použitím pokročilých vědeckých postupů a metod analyzovat v samostatné i týmové práci společenské jevy a procesy nejrůznější povahy a prezentovat výsledky své práce. Splňují předpoklady pro pracovní pozice, pro něž je vyžadována samostatná myšlenková a tvůrčí činnost, koncepční práce, strukturované a logické uvažování a široký znalostní základ. Jedná se především o vědecké pracovníky, vysokoškolské a středoškolské pedagogy, analytické pracovníky a specialisty ve státní správě, mezinárodních organizacích, komerční sféře apod. 
Doktorský studijní program MTS je silně mezinárodně orientován. Nabízí a vyžaduje účast na mezinárodních odborných stážích a konferencích. Poskytuje mimořádně širokou nabídku kontaktů s předními univerzitami v Evropě a ve světě. Nedílnou součástí studia je jazyková kompetence absolventů, a to nejen na úrovni světových jazyků, ale také na úrovni lokálních cizích jazyků, v závislosti na teritoriální orientaci studentů.
 

Proč studovat právě PROGRAM MTS?

  • Doktorský studijní program MTS je unikátním studijním programem, který nenajdete na žádné vysoké škole v ČR.
  • Doktorský studijní program MTS poskytuje vysoce náročné multidisciplinární vzdělání, kombinující přístupy všech hlavních společenskovědních disciplín (politologie, sociologie, moderní dějiny, právo, ekonomie a dal.).
  • Doktorský studijní program MTS je mezinárodně zaměřen a poskytuje široké možnosti studovat a odborně pracovat po celém světě.
  • Doktorský studijní program MTS je zajišťován špičkovými odborníky včetně pravidelně hostujících zahraničních expertů. 
  • Doktorský studijní program MTS je uskutečňován na institutu, který se vyznačuje přátelským a vstřícným prostředím, jehož nedílnou součástí jsou také společenské, kulturní a sportovní aktivity. 
  • Doktorský studijní program MTS nabízí jedinečné teritoriální pokrytí a jeho absolventi se tak stávají odborníky na teritoria, jejichž znalost není v ČR samozřejmostí a je proto na trhu práce široce poptávána.
  • Absolventi doktorského studijního programu MTS mají stoprocentní zaměstnavatelnost na špičkových vědeckých, státních, nevládních, mediálních a dal. institucích a organizacích, a to jak doma, tak i v zahraničí (EU, NATO, OBSE, OSN a dal.)

Co ze mě bude?

Absolventi doktorského studijního programu MTS nacházejí uplatnění především ve státní správě, diplomacii, nevládních organizacích, v médiích, v akademické sféře apod. Nezaměstnanost absolventů je nulová a všichni získávají prestižní pozice (včetně vedoucích míst) v oboru, který vystudovali. Mnoho absolventů odchází pracovat do zahraničí včetně institucí Evropské unie, NATO nebo OSN.