Bc. Teritoriální studia (TS) - prezenční

O programu Teritoriální studia

Teritoriální studia jsou interdisciplinárním programem se silným zázemím v moderních dějinách jako východisku pochopení základních souvislostí současného světa. Program pokrývá oblast severní polokoule s hlavním zaměřením na Severní Ameriku, Evropu a Eurasii a přihlíží i k vývoji v jihovýchodní Asii, Latinské Americe, pacifické oblasti a Středomoří. Z chronologického hlediska sleduje dění od 19. století po současnost s důrazem na období po roce 1945, tematicky se soustřeďuje na politiku, ekonomiku, kulturu, společnost a mezinárodní vztahy.

Obecné informace a přijímací řízení

Přijímací řízení je založeno na kombinaci testů obecných studijních předpokladů (SCIO) a vlastního integrovaného testu prověřujícího faktické znalosti a úroveň dvou jazyků z nabídky angličtina, francouzština, italština, němčina, ruština a španělština. Konečný výsledek je určen průměrným výsledkem obou typů testů. Bližší informace naleznete zde případně v odkazech níže.

Pro bližší informace viz kontakt vykoukal@fsv.cuni.cz.

Konkurenceschopnost absolventa programu Teritoriální studia

Absolvent studijního programu Teritoriální studia disponuje interdisciplinárně založenou znalostí moderních dějin a současnosti Severní Ameriky, Evropy a Eurasie. Umí získat a klasifikovat data a s jejich pomocí řešit praktické i výzkumné úkoly na domácí půdě i v zahraničí. Umí řídit tým zabývající se oborovou i příbuznou problematikou, a to na různých úrovních odbornosti.

Absolvent studijního programu Teritoriální studia je připraven se dále vzdělávat a pokračovat v navazujícím magisterském studiu, uplatnit se v domácích i zahraničních vládních i nevládních organizacích institucích a organizacích a pracovat v soukromém i veřejném sektoru.

Nedělitelnou součástí programu jsou zahraniční akademické pobyty, pracovní stáže a exkurze doma i v zahraničí.

Proč studovat právě program Teritoriální studia?

1. Studium v cizích jazycích

Studenti tohoto studijního programu mají možnost absolvovat celou řadu předmětů v cizích jazycích, zejména v angličtině, němčině a francouzštině, a to jak v podání našich vyučujících, tak i díky každoroční přítomnosti zahraničních vyučujících z prestižních evropských i mimoevropských univerzit. Další možností, která rozšiřuje cizojazyčnou nabídku i mimo uvedené jazyky, jsou zahraniční pobyty.

2. Studium v zahraničí

Všichni studenti mají možnost vyjet během svého studia na zahraniční akademické pobyty nebo na pracovní stáže v Evropě i mimo Evropu. Nejčastější formou zahraničních výjezdů jsou erasmovské pobyty, ale k dispozici je dále řada meziuniverzitních a mezifakultních smluv a nabídek stipendií umožňujících výjezdy dnes již prakticky do všech zemí světa včetně destinací typu Austrálie, Nový Zéland, Chile nebo Jižní Korea. Fakulta sociálních věd nebo i univerzita samotná přitom studentům také na finančně nejnáročnější pobyty přispívají formou stipendia. Seznam relevantních univerzit si můžete prohlédnout v záložce Pro studenty v podkapitole studentská mobilita.

3. Vyučující

Výuku zajišťuje generačně vyvážený tým odborníků, kteří vyučují předměty založené na jejich vlastním a dlouholetém výzkumu a publikacích, takže vědí, o čem mluví. Kromě vysoce odborného zázemí jsou tu vyučující v neposlední řadě také proto, aby studentům poskytli nutnou asistenci a pomoc a provedli je studiem až k jeho úspěšnému konci.

4. Přátelský kolektiv a sociální vyžití

Snahou institutu je, aby si studenti odnesli nejen akademickou expertízu, ale také dobré obecné pracovní návyky a pozitivní vztah k týmové práci. Jak díky vyučujícím, tak i studentské samosprávě, která je důležitým partnerem vedení pracoviště, představuje IMS místo dobrých vztahů na celý život, které se formují nejen během akademické práce, ale také prostřednictvím celé řady společenských aktivit. Ty zahrnují nejen tradiční párty, ale také například výlety a exkurze doma i v zahraničí, účast na společných akcích organizovaných v rámci i mimo rámec pracoviště během školního roku i o prázdninách, a dokonce i po ukončení studia díky absolventům, kteří udržují s IMS trvalé vztahy.

 5. Nové dovednosti a znalosti

Jako absolventi bakalářského studia na IMS budete mít k dispozici nejen nové znalosti a dovednosti soustředěné do schopnosti kritického myšlení a prezentace témat, jimiž se budete zabývat během svého dalšího osobnostního a profesního vývoje. Ze svého studia si odnesete také nezanedbatelné kulturní a sociální kompetence, které uplatníte ať již při pokračování studia na magisterské úrovni doma i v zahraničí nebo na dobrých pracovních pozicích.

Co ze mě bude?

Možnosti uplatnění jsou velmi široké. Na jedné straně je nutno uvést, že kolem 70-80 % absolventů IMS pokračuje ve studiu na magisterské úrovni, pouze menší část odchází pracovat. V prvním ohledu nemají absolventi bakalářského studia IMS problém dostat se na jakýkoliv kvalitní magisterský program, a to dnes již nejen doma, ale stále častěji i v zahraničí. Pokud se rozhodnou pracovat, zaujímají většinou solidně placená místa nejčastěji ve státní správě, nevládních organizacích a médiích.