Ph.D. Moderní dějiny (MD)

Obecné informace

Témata disertačních prací, zpracovávaných v rámci studia doktorského studijního programu Moderní dějiny, se soustředí na dějiny především střední, východní, západní Evropy a severní Ameriky a na moderní dějiny Československa resp. českých zemí od konce 18. století a na vývoj jejich vztahů ke shora uvedeným regionům, na problémy vývoje historiografie daných oblastí a metodologie moderních a soudobých dějin obecně.

Program je uskutečňován v prezenční i kombinované formě. Studijní povinnosti každého studenta a časový rozvrh jejich plnění jsou závazně stanoveny individuálním studijním plánem. Studenti během prvních šesti semestrů studia absolvují předepsanou kontaktní výuku a další akademické povinnosti v podobě publikační činnosti, aktivní účasti na mezinárodních konferencích a studijní stáže v zahraničí. Nejpozději do konce osmého semestru skládají státní doktorskou zkoušku. Studium je ukončeno obhajobou disertační práce. Bližší podrobnosti upravují Pravidla pro organizaci doktorského studia na Institutu mezinárodních studií FSV UK a příslušné fakultní předpisy

Doktorský studijní program MD je uskutečňován ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v. v. i. (ÚSD). Studenti programu díky tomu mají možnost zúčastňovat se odborných akcí ÚSD a využívat jeho knihovnu a archívní fondy, v rámci technických možností se stejnými výhodami, jako mají odborní pracovníci ÚSD.

Předsedou oborové rady, zodpovědným za tento obor, je doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

Kontakt: Institut mezinárodních studií, U kříže 8, 158 00 Praha 5, tel. 251 080 308.

Doktorský studijní program MTS je každoročně prezentován během dne otevřených dveří. Den otevřených dveří se koná v budově fakulty v Jinonicích (U Kříže 8, Praha 5) a je přístupný všem zájemcům o studium či jen o informace, které se studia týkají. Konkrétní datum konání dne otevřených dveří je s dostatečným předstihem zveřejňováno na webových stránkách fakulty a institutu.  

Garant: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D., kontaktní pracovnice pro věci administrativní: PhDr. Lucie Jůzová, kontaktní osoba na studijním oddělení fakulty: Mgr. Denisa Šmejkalová

Přijímací řízení

Předpokladem pro přijetí do studia je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Přijímací zkouška je pohovorem o projektu disertační práce, jehož účelem je posoudit kvalitu předkládaného projektu a jeho soulad s odborným zaměřením Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Přijímací komise hodnotí kvalitu projektu po obsahové i formální stránce, schopnost uchazeče odůvodnit zvolené téma, jasně je vymezit a zasadit do širšího časového, věcného a badatelského kontextu. Uchazeč musí přesvědčivě doložit, že téma je přínosem k dosavadnímu stavu bádání, tj. přináší nové empirické a teoretické poznatky nebo originální, dosud neuplatněné metodologické postupy apod. Přijímací komise při hodnocení přihlíží i k případné dosavadní přednáškové a publikační činnosti uchazeče. Podrobné a aktuální informace o přijímacím řízení jsou přístupné na webové stránce

Konkurenceschopnost absolventa programu MD

Těžiště studia v programu Moderní dějiny nespočívá primárně v osvojování nových poznatků. Studenti jsou v tomto ohledu zformováni již svým předchozím magisterským studiem či svojí dosavadní badatelskou prací. Během výzkumu tématu své disertační práce si osvojují špičkovou expertízu, často opřenou o dosud neznámá historická fakta a souvislosti či nové koncepční a interpretační přístupy. Zapojením do pedagogické a vědecké činnosti institutu si studenti osvojují zkušenosti s pedagogickou a týmovou prací.

Úspěšnou obhajobou své disertační práce absolvent studijního programu Moderní dějiny doložil, že je schopen samostatné vědecké práce. Konkrétně to znamená, že umí samostatně vymezit a definovat problém, shromáždit a kriticky zhodnotit potřebná empirická data, na tomto základě i na základě celkového stavu výzkumu stanovit hypotézu, doložitelným a opakovatelným metodologickým postupem ji potvrdit či vyvrátit a výsledky – písemně i ústně - prezentovat v souladu s normami a zvyklostmi oboru.

Absolventi programu splňují předpoklady pro pracovní pozice, pro něž je vyžadována samostatná myšlenková tvůrčí činnost, koncepční práce, strukturované a logické uvažování, široký znalostní základ a špičková znalost cizích jazyků. Podle dostupných informací nacházejí uplatnění či pokračují v profesní kariéře především v akademických institucích, veřejné správě a diplomacii, mezinárodních a neziskových organizacích, v médiích a ojediněle i v komerční sféře.

Proč studovat právě program MD?

  • Doktorský studijní program Moderní dějiny je v kontextu ČR ojedinělý svou orientací na dějiny některých regionů a vztahové otázky, které v takovém rozsahu a komplexnosti a takto systematicky nejsou předmětem bádání na žádné jiné vysoké škole v ČR.
  • Doktorský studijní program Moderní dějiny poskytuje špičkové, ale současně náročné vzdělání v oboru moderních a soudobých dějin, které kombinuje řadu přístupů od tradičních politických dějin až po historicko-antropologické přístupy.
  • Doktorský studijní program Moderní dějiny je mezinárodně zaměřen a poskytuje široké možnosti studovat a odborně pracovat po celém světě.
  • Doktorský studijní program Moderní dějiny je zajišťován špičkovými odborníky včetně pravidelně hostujících zahraničních expertů.
  • Doktorský studijní program MTS je uskutečňován na institutu, který se vyznačuje přátelským a vstřícným prostředím, jehož nedílnou součástí jsou také společenské, kulturní a sportovní aktivity.

Studijní plán

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTD001

 Teorie a praxe akademické práce

 Weiss  Young

ZS

0/2

Z

0

JTD002

 Metodologie sociáních věd

 Matějka

ZS

0/2

Z

0

JTD003

 Metodologie moderních a soudobých dějin

 Konrád

LS

0/2

Z

0

JTD004

 Metodologie teritoriálních studií

 Weiss 
 Bauer  Young

LS

0/2

Z

0

JTD005

 Doktorský seminář I

 Konrád

ZS/LS

0/2

Z

0

JTD006

 Doktorský seminář II

 Konrád

ZS/LS

0/2

Z

0

JTD007

 Studijní pobyt v zahraničí

 Konrád  Kubát

ZS/LS

0/2

Z

0

JTD008

 Publikační činnost

 Konrád  Kubát

ZS/LS

0/2

Z

0

JTD009

 Mezinárodní konference

 Konrád  Kubát

ZS/LS

0/2

Z

0

JTD010

 Státní doktorská zkouška

 Konrád  Kubát

ZS/LS

0/0

SZ

0

JTD011

 Pravidelné konzultace I

 Konrád  Kubát

LS

0/2

Z

0

JTD012

 Pravidelné konzultace II

 Konrád  Kubát

LS

0/2

Z

0

JTD013

 Pravidelné konzultace III

 Konrád  Kubát

LS

0/2

Z

0

JTD014

 Pravidelné konzultace IV

 Konrád  Kubát

LS

0/2

Z

0

JTD015

 Pravidelné konzultace V

 Konrád  Kubát

LS

0/2

Z

0

JTD016

 Pravidelné konzultace VI

 Konrád  Kubát

LS

0/2

Z

0

JTD017

 Pravidelné konzultace VII

 Konrád  Kubát

LS

0/2

Z

0

JTD018

 Pravidelné konzultace VIII

 Konrád  Kubát

LS

0/2

Z

0

JTD019

 Pravidelné konzultace IX

 Konrád  Kubát

LS

0/2

Z

0

JTD020

 Další jazyk

 Konrád  Kubát

ZS/LS

0/0

Z

0

JTD021

 Area Studies Research Seminar

 Weiss

ZS/LS

0/2

Z

0

Více informací naleznete v Karolince FSV: https://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-1103.html