Ph.D. Moderní dějiny (MD)

Obecné informace

Doktorský studijní program Moderní dějiny (MD) je čtyřletý obor se zaměřením na soudobé dějiny od 19. století do současnosti v mezinárodním kontextu.

Regionálně je studium zaměřeno na teritoria v Evropě, severní Americe a v post-sovětském prostoru. Program je zaštiťován Institutem mezinárodních studií ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., který poskytuje roční stáže pro studenty doktorského studia a jejich zapojení do výzkumu na této přední české akademické instituci. Studenti programu mohou využívat také rozsáhlé kontakty Institutu mezinárodních studií s předními zahraničními univerzitami (například Vídeňská univerzita, Univerzita v Groningenu, Mnichovská univerzita, Severokarolínská univerzita v Chapel Hill), mimo jiné i k tzv. dvojímu vedení disertační práce (Cotutelle). Studenti jsou zapojeni do chodu institutu díky členství ve výzkumných skupinách a také v rámci teritoriálně zaměřených kateder. Institut jim rovněž nabízí možnost ucházet se o interní grant Centra doktorských studií a poskytuje nezbytné zázemí při přípravě projektů dalších poskytovatelů výzkumných grantů, ať už v rámci Karlovy univerzity, České republiky nebo v zahraničí.

Program je uskutečňován v prezenční i kombinované formě.

Studium probíhá fyzicky na Karlově univerzitě v Praze.

Pro další podrobné informace navštivte tuto stránku.


Předsedou oborové rady a garantem, zodpovědným za tento obor, je prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

Kontaktní pracovnicí na IMS je Mgr. Iveta Hönigerová.

Kontaktní osobou na studijním oddělení fakulty je Mgr. Denisa Šmejkalová.

Přijímací řízení

Předpokladem pro přijetí do studia je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Přijímací zkouška je pohovorem o projektu disertační práce, jehož účelem je posoudit kvalitu předkládaného projektu a jeho soulad s odborným zaměřením Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Přijímací komise hodnotí kvalitu projektu po obsahové i formální stránce, schopnost uchazeče odůvodnit zvolené téma, jasně je vymezit a zasadit do širšího časového, věcného a badatelského kontextu. Uchazeč musí přesvědčivě doložit, že téma je přínosem k dosavadnímu stavu bádání, tj. přináší nové empirické a teoretické poznatky nebo originální, dosud neuplatněné metodologické postupy apod. Přijímací komise při hodnocení přihlíží i k případné dosavadní přednáškové a publikační činnosti uchazeče. Podrobné a aktuální informace o přijímacím řízení jsou přístupné na webové stránce.

Konkurenceschopnost absolventa programu MD

Těžiště studia v programu Moderní dějiny nespočívá primárně v osvojování nových poznatků. Studenti jsou v tomto ohledu zformováni již svým předchozím magisterským studiem či svojí dosavadní badatelskou prací. Během výzkumu tématu své disertační práce si osvojují špičkovou expertízu, často opřenou o dosud neznámá historická fakta a souvislosti či nové koncepční a interpretační přístupy. Zapojením do pedagogické a vědecké činnosti institutu si studenti osvojují zkušenosti s pedagogickou a týmovou prací.

Úspěšnou obhajobou své disertační práce absolvent studijního programu Moderní dějiny doložil, že je schopen samostatné vědecké práce. Konkrétně to znamená, že umí samostatně vymezit a definovat problém, shromáždit a kriticky zhodnotit potřebná empirická data, na tomto základě i na základě celkového stavu výzkumu stanovit hypotézu, doložitelným a opakovatelným metodologickým postupem ji potvrdit či vyvrátit a výsledky – písemně i ústně - prezentovat v souladu s normami a zvyklostmi oboru.

Absolventi programu splňují předpoklady pro pracovní pozice, pro něž je vyžadována samostatná myšlenková tvůrčí činnost, koncepční práce, strukturované a logické uvažování, široký znalostní základ a špičková znalost cizích jazyků. Podle dostupných informací nacházejí uplatnění či pokračují v profesní kariéře především v akademických institucích, veřejné správě a diplomacii, mezinárodních a neziskových organizacích, v médiích a ojediněle i v komerční sféře.

Další informace

Další podrobné informace o studijním programu a průběhu samotného studia naleznete zde.