Ph.D. Moderní dějiny (MD)

Obecné informace

Doktorský studijní program Moderní dějiny (MD) je čtyřletý obor se zaměřením na soudobé dějiny od 19. století do současnosti v mezinárodním kontextu.

Regionálně je studium zaměřeno na teritoria v Evropě, severní Americe a v post-sovětském prostoru. Program je zaštiťován Institutem mezinárodních studií ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., který poskytuje roční stáže pro studenty doktorského studia a jejich zapojení do výzkumu na této přední české akademické instituci. Studenti programu mohou využívat také rozsáhlé kontakty Institutu mezinárodních studií s předními zahraničními univerzitami (například Vídeňská univerzita, Univerzita v Groningenu, Mnichovská univerzita, Severokarolínská univerzita v Chapel Hill), mimo jiné i k tzv. dvojímu vedení disertační práce (Cotutelle). Studenti jsou zapojeni do chodu institutu díky členství ve výzkumných skupinách a také v rámci teritoriálně zaměřených kateder. Institut jim rovněž nabízí možnost ucházet se o interní grant Centra doktorských studií a poskytuje nezbytné zázemí při přípravě projektů dalších poskytovatelů výzkumných grantů, ať už v rámci Karlovy univerzity, České republiky nebo v zahraničí.

Program je uskutečňován v prezenční i kombinované formě.

Studium probíhá fyzicky na Karlově univerzitě v Praze.

Pro další podrobné informace navštivte tuto stránku.


Předsedou oborové rady a garantem, zodpovědným za tento obor, je doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

Kontaktní pracovnicí na IMS je Mgr. Iveta Hönigerová.

Kontaktní osobou na studijním oddělení fakulty je Mgr. Denisa Šmejkalová.


Přihlášení:

-  do prezenční formy studia ZDE

-  do kombinované formy studia ZDE.

Přijímací řízení

Předpokladem pro přijetí do studia je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Přijímací zkouška je pohovorem o projektu disertační práce, jehož účelem je posoudit kvalitu předkládaného projektu a jeho soulad s odborným zaměřením Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Přijímací komise hodnotí kvalitu projektu po obsahové i formální stránce, schopnost uchazeče odůvodnit zvolené téma, jasně je vymezit a zasadit do širšího časového, věcného a badatelského kontextu. Uchazeč musí přesvědčivě doložit, že téma je přínosem k dosavadnímu stavu bádání, tj. přináší nové empirické a teoretické poznatky nebo originální, dosud neuplatněné metodologické postupy apod. Přijímací komise při hodnocení přihlíží i k případné dosavadní přednáškové a publikační činnosti uchazeče. Podrobné a aktuální informace o přijímacím řízení jsou přístupné na webové stránce.

Konkurenceschopnost absolventa programu MD

Těžiště studia v programu Moderní dějiny nespočívá primárně v osvojování nových poznatků. Studenti jsou v tomto ohledu zformováni již svým předchozím magisterským studiem či svojí dosavadní badatelskou prací. Během výzkumu tématu své disertační práce si osvojují špičkovou expertízu, často opřenou o dosud neznámá historická fakta a souvislosti či nové koncepční a interpretační přístupy. Zapojením do pedagogické a vědecké činnosti institutu si studenti osvojují zkušenosti s pedagogickou a týmovou prací.

Úspěšnou obhajobou své disertační práce absolvent studijního programu Moderní dějiny doložil, že je schopen samostatné vědecké práce. Konkrétně to znamená, že umí samostatně vymezit a definovat problém, shromáždit a kriticky zhodnotit potřebná empirická data, na tomto základě i na základě celkového stavu výzkumu stanovit hypotézu, doložitelným a opakovatelným metodologickým postupem ji potvrdit či vyvrátit a výsledky – písemně i ústně - prezentovat v souladu s normami a zvyklostmi oboru.

Absolventi programu splňují předpoklady pro pracovní pozice, pro něž je vyžadována samostatná myšlenková tvůrčí činnost, koncepční práce, strukturované a logické uvažování, široký znalostní základ a špičková znalost cizích jazyků. Podle dostupných informací nacházejí uplatnění či pokračují v profesní kariéře především v akademických institucích, veřejné správě a diplomacii, mezinárodních a neziskových organizacích, v médiích a ojediněle i v komerční sféře.

Další informace

Další podrobné informace o studijním programu a průběhu samotného studia naleznete zde.