Moderní dějiny

INFORMACE PRO STUDENTY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU MODERNÍ DĚJINY

Studijní program je uskutečňován v prezenční i kombinované formě. Studijní povinnosti každého studenta a časový rozvrh jejich plnění jsou závazně stanoveny individuálním studijním plánem. Studenti během prvních šesti semestrů studia absolvují předepsanou kontaktní výuku a další akademické povinnosti v podobě publikační činnosti, aktivní účasti na mezinárodních konferencích a studijní stáže v zahraničí. Nejpozději do konce osmého semestru skládají státní doktorskou zkoušku. Studium je ukončeno obhajobou disertační práce. Bližší podrobnosti organizace a náplně studia upravují Pravidla pro organizaci doktorského studia na Institutu mezinárodních studií FSV UK a příslušné fakultní předpisy (viz níže). V záležitostech svého studia se studenti obrací v první řadě na svého školitele, dále určeného pracovníka sekretariátu IMS (lucie.juzova@fsv.cuni.cz) a případně na garanta studijního programu doc. PhDr. Otu Konráda, Ph.D. 

Studenti programu jsou podle afiliace svého školitele, resp. podle tématu své disertační práce, zařazeni na jednotlivé katedry Institutu mezinárodních studií a podle pokynů vedoucích kateder, případně dalších funkcionářů institutu, se zapojují do vědecké, pedagogické a další činnosti. Za výuku a účast na organizačních záležitostech, které s ní souvisejí (např. zajišťování průběhu přijímacích zkoušek, členství ve zkušebních  komisí), jsou podle aktuálních finančních možností institutu odměňováni. Stejně tak jsou zařazeni do vnitřního systému udělování odměn za svou publikační činnost, přičemž podmínkou je nahlášení publikací do OBD (a do RIV) a jejich dedikace Fakultě sociálních věd.

Studenti prezenční formy studia se od 2. ročníku studia mohou v interní soutěži vždy na jeden rok ucházet o členství v Centru doktorských studií. Předpoklady, způsob přijetí do Centra a povinnosti vyplývající z členství jsou upraveny Statutem Centra doktorských studií (viz níže).

ŠABLONY, FORMULÁŘE A DALŠÍ POKYNY KE STUDIU

STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA

Státní doktorskou zkoušku je nutné absolvovat nejpozději do konce čtvrtého roku studia. Předpokladem pro přihlášení ke státní zkoušce je splnění všech studijních povinností stanovených individuálním studijním plánem. Podkladem pro státní doktorskou zkoušku jsou teze disertační práce. Státní doktorská zkouška se skládá ze dvou částí. První část vychází bezprostředně z tématu disertační práce. Student v ní stručně představí svoji práci, vymezí její téma, zformuluje její cíle, základní pracovní tezi a základní teoretická a metodologická východiska. V rozhovoru dokazuje svoji schopnost vysvětlit jednotlivé aspekty svého vědeckého postupu. Druhá část prověřuje schopnost studenta přistupovat k svému tématu s ohledem na jeho širší časový a věcný kontext, a především reflektovat jej v kontextu starší i aktuální odborné debaty o jeho základních metodologických a koncepčních problémech.

Disertační práce

Disertační práce má rozsah 200 až 300 normovaných stran textu (tj. 1 800 znaků na stránku včetně mezer), počítáno bez poznámkového aparátu, seznamu pramenů a literatury a případných příloh. Disertační práce je původní vědeckou prací, která přináší nové teoretické či empirické poznatky nebo nové metodologické postupy. Je tematicky a metodologicky uceleným textem a je vybavena všemi formálními náležitostmi, které vyžadují vnitřní předpisy UK a FSV UK. Disertační práce je publikována vcelku nebo formou několika dílčích studií.