Mezinárodní teritoriální studia

Informace pro studenty doktorského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia

Doktorský studijní program MTS se soustřeďuje na nejrůznější aspekty současného (od roku 1990) vývoje Severní Ameriky a Evropy (nezabývá se primárně českým prostředím) jakož i na teoretické a metodologické otázky oboru teritoriální studia. Je uskutečňován v prezenční i kombinované formě. Studijní povinnosti každého studenta a časový rozvrh jejich plnění jsou závazně stanoveny individuálním studijním plánem. Studenti během prvních šesti semestrů studia absolvují předepsanou kontaktní výuku a další akademické povinnosti v podobě publikační činnosti, aktivní účasti na mezinárodních konferencích a studijní stáži v zahraničí. Nejpozději do konce osmého semestru je nutné složit státní doktorskou zkoušku. Studium je ukončeno obhajobou disertační práce. Studenti se ve všech záležitostech svého studia obrací na své školitele, určeného pracovníka sekretariátu IMS PhDr. Lucii Jůzovou a garanta studijního programu prof. PhDr. Michala Kubáta, Ph.D. Další podrobnosti stanoví Pravidla pro organizaci doktorského studia na Institutu mezinárodních studií FSV UK a další příslušné fakultní předpisy (odkazy na ně viz níže).

Šablony, formuláře a další pokyny ke studiu

Státní doktorská zkouška

Státní doktorskou zkoušku je nutné absolvovat nejpozději do konce čtvrtého roku studia. Předpokladem pro přihlášení ke státní zkoušce je splnění všech studijních povinností stanovených individuálním studijním plánem. Podkladem pro státní doktorskou zkoušku jsou teze disertační práce, které studenti předloží deset dní před termínem státní doktorské zkoušky určenému pracovníkovi sekretariátu IMS. Státní doktorská zkouška se skládá ze dvou částí. První část vychází bezprostředně z tématu disertační práce. Student v ní stručně představí svoji práci, vymezí její téma, zformuluje její cíle, základní pracovní tezi a základní teoretická a metodologická východiska. V rozhovoru dokazuje svoji schopnost vysvětlit jednotlivé aspekty svého vědeckého postupu. Druhá část prověřuje schopnost studentů přistupovat k svému tématu s ohledem na jeho širší časový a věcný kontext, a především reflektovat jej v kontextu starší i aktuální odborné debaty o jeho základních metodologických a konceptuálních problémech. Další podrobnosti k organizaci státní doktorské zkoušky viz odkazy výše.

Disertační práce

Disertační práce má rozsah 150 až 250 normovaných stran textu (tj. 1 800 znaků na stránku včetně mezer), počítáno bez poznámkového aparátu, seznamu pramenů a literatury a případných příloh. Disertační práce je původní vědeckou prací, která přináší nové teoretické či empirické poznatky nebo nové metodologické postupy. Je tematicky a metodologicky uceleným textem a je vybavena všemi formálními náležitostmi, které vyžadují vnitřní předpisy UK a FSV UK. Disertační práce je publikována vcelku nebo formou několika dílčích studií.