PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2024/2025 JE OTEVŘENO

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2024/2025 JE OTEVŘENO

Přihlášky do prezenční formy programu naleznete zde

Přihlášky do kombinované formy programu naleznete zde

Přihlášky

Vítáme motivované uchazeče, předchozí akademická zkušenost je výhodou.

Předpokladem pro přijetí je dokončení magisterského studia.

K přihlášení musejí být poskytnuty následující dokumenty:

• online přihláška

• kopie diplomu absolvovaného studia

• životopis

• teze disertační práce

Všechny dokumenty, které nejsou původně v češtině, slovenštině nebo angličtině, musejí být přeloženy do angličtiny.

Přijímací komise hodnotí kvalitu projektu disertační práce z hlediska jeho obsahu a formy, schopnosti uchazeče obhájit téma své volby, jasně jej definovat a umístit do širšího časového / věcného / výzkumného rámce. Uchazeč musí přesvědčivě prokázat, že jeho téma přispívá k současnému stavu výzkumu, tj. že přináší nové empirické a teoretické znalosti nebo že uplatňuje originální metodické postupy apod. Přijímací komise bere v úvahu také akademické zázemí uchazeče, zejména jeho/její minulé pedagogické a publikační činnosti.

Obecné požadavky

KRITÉRIA PŘIJETÍ

K doktorskému studiu na Institutu mezinárodních studií (IMS) mohou být přijati jen uchazeči, kteří ukončili vysokoškolské studium v ​​magisterských oborech. Tuto skutečnost prokážou studenti nejpozději při přihlašování ke studiu vysokoškolským diplomem nebo osvědčením o uznání vysokoškolského vzdělání získaného v zahraničí.

ZNALOST CIZÍHO JAZYKA

Povinnou součástí odborné kvalifikace uchazeče je znalost anglického jazyka a jednoho dalšího cizího jazyka (tj. mimo mateřský jazyk uchazeče), která je relevantní pro disertační výzkum, minimálně na úrovni univerzitního kreditu. Uchazeč prokáže svou znalost cizích jazyků při přijímací zkoušce mezinárodně uznávaným certifikátem o absolvování jazykových zkoušek, záznamem v univerzitním rejstříku, potvrzeným výpisem ze studijního informačního systému, osvědčením z jazykového kurzu atd.

PROJEKT DISERTAČNÍ PRÁCE

Uchazeč předloží projekt disertační práce ve formě přílohy k elektronické přihlášce. Projekt bude mít rozsah 6-7 normostran a musí obsahovat následující části: stručný úvod do problematiky, vymezení tématu, objektivní a pracovní hypotéza, základní teoretické a metodické základy, uvažovaná struktura práce a stručná analýza zdrojů výzkumu.

Před podáním přihlášky doporučujeme konzultovat projekt disertační práce s garantem oboru (prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.).

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

K přijetí ke studiu doktorského programu MTS je nutné úspěšně složit přijímací zkoušku. Přijímací zkouškou, která se pravidelně koná v červnu, je rozhovor o disertačním projektu, jehož účelem je posoudit kvalitu předkládaného projektu a jeho soulad s odborným zaměřením specializace IMS. Přijímací komise hodnotí kvalitu projektu z hlediska jeho obsahu a formy, schopnosti uchazeče zdůvodnit vybrané téma, jasně ho definovat a zasadit do širšího časového, materiálového a výzkumného kontextu. Žadatel musí přesvědčivě prokázat, že téma přispívá k současnému stavu výzkumu, tj. přináší nové empirické a teoretické znalosti nebo originální metodické postupy, které nebyly použity atd.

HODNOCENÍ A VÝSLEDKY

Maximální počet bodů za přijímací zkoušku je 80 bodů. Přijímací komise hodnotí na základě následujícího klíče: obsahová kvalita projektu - max. 30 bodů, originalita vybraného tématu - max. 20 bodů, schopnost zdůvodnit téma a zasadit jej do širšího kontextu výzkumu max. 5 bodů, předchozí přednáška nebo publikační činnost - max. 5 bodů.

Bodový limit pro přijímání uchazečů stanoví děkan Fakulty sociálních věd UK.