STUDIJNÍ POVINNOSTI

STUDIJNÍ POVINNOSTI

Studijní program je organizován v prezenční i kombinované formě. Studijní povinnosti každého studenta a harmonogram jejich plnění stanoví individuální studijní plán (ISP). Během prvních šesti semestrů studia absolvují studenti předepsané kurzy a další akademické povinnosti ve formě publikační činnosti, aktivní účasti na mezinárodních konferencích a stáži v zahraničí. Nejpozději do konce osmého semestru složí státní doktorskou zkoušku.

Podrobnosti o organizaci a obsahu studia se řídí Pravidly pro organizaci doktorského studia na Institutu mezinárodních studií FSV UK a dalšími příslušnými předpisy fakulty.

V rámci studia se studenti obracejí především na svého školitele a dále určeného pracovníka sekretariátu IMS (iveta.honigerova@fsv.cuni.cz) nebo případně ředitele programu (michal.kubat@fsv.cuni.cz).

STRUKTURA STUDIJNÍCH POŽADAVKŮ

Pro doktorský program Mezinárodní teritoriální studia jsou předepsány následující studijní požadavky:

 • Teorie a praxe akademické práce
 • Metodologie moderních a soudobých dějin
 • Metodologie mezinárodních teritoriálních studií
 • Doktorský seminář
 • Publikační činnost
 • Mezinárodní konference
 • Další cizí jazyk
 • Studijní pobyt v zahraničí / Stáž
 • Pravidelné konzultace
 • Doktorská konference IMS
 • Státní doktorská zkouška
 • Disertační práce a její obhajoba

 

Požadavky na studium každého studenta a harmonogram jejich plnění stanoví individuální studijní plán (ISP - viz níže uvedená část).

Podrobné informace o požadavcích na studium naleznete v Karolince a v Pravidlech pro organizaci doktorského studia.

INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN (ISP)

Studenti zapsaní ke studiu neprodleně kontaktují své školitele a společně s nimi připraví Individuální studijní plán (ISP) podle vzorového ISP a předloží jej garantovi studijního programu, a to nejpozději do konce listopadu daného akademického roku. ISP je následně projednán a případně schválen na lednovém zasedání oborové rady. ISP se zpracovává v elektronickém formuláři, který je dostupný v SIS. Jeho zpracování se řídí vzorovým ISP a nadřazenými předpisy. ISP musí obsahovat následující studijní povinnosti: JTD001, JTD002, JTD004, JTD005, JTD006, JTD007, JTD008, JTD009, JTD010, JTD011, JTD012, JTD013, JTD014, doktorská konference IMS, malá obhajoba disertační práce a obhajoba disertační práce, případně další studijní povinnosti uložené oborovou radou, garantem studijního programu či školiteli (zejména JTD020). V ISP je explicitně stanoveno, které zkoušky (absolvované během dosavadního průběhu vzdělání) se uznávají jako splněné povinnosti doktorského studia. Fotokopie příslušných certifikátů (např. vysvědčení, záznamy ve vysokoškolském indexu nebo studijním informačním systému a další obdobné doklady) studenti předkládají studijnímu oddělení fakulty.

V ISP jsou všechny studijní povinnosti rozvrženy tak, aby byly splněny standardní doby studia, tj. osmi semestrů. Rozvrh plnění studijních povinností je rozepsán v SIS podle zásad stanovených těmito Pravidly, a to tak, aby bylo jasně stanoveno, v jakém semestru budou konkrétní studijní povinnosti plněny. Studenti se při vyplňování ISP řídí vzorovým ISP, případné odchylky konzultují se svými školiteli a garantem studijního programu.


Roční hodnocení studia a konkretizace ISP

Studenti vyplní v každém akademickém roce (konkrétní termín bude vždy stanoven garantem studijního programu) v SIS roční hodnocení studia, v němž podrobně zachytí průběh studia za uplynulý akademický rok a zdůvodní případné nedostatky v plnění ISP. Na tomto základě školitelé posoudí průběh studia a navrhnou opatření ke zlepšení studijních výsledků, a to včetně případného snížení stipendia dotyčného studenta na určenou dobu. Hodnocení a návrhy školitelů následně posoudí oborová rada a přijme příslušná rozhodnutí včetně hodnocení studentů.

Oborová rada hodnotí studenty na svém červnovém zasedání. V případě uložení hodnocení B je příslušný student opětovně hodnocen na následujícím lednovém zasedání oborové rady. Oborová rada může v případě zcela neuspokojivého průběhu studia udělit hodnocení C, a tedy navrhnout děkanovi fakulty ukončení studia pro neplnění studijních povinností.