ZAHRANIČNÍ POBYTY

ZAHRANIČNÍ POBYTY

Všichni studenti IMS mohou využívat širokou škálu možností mobility studentů. Mezi mezinárodní aktivity, které mají k dispozici, patří studijní pobyt trvající jeden semestr nebo celý akademický rok, praktická stáž a výzkumné cesty do zahraničí.

ERASMUS + STUDIJNÍ POBYTY

ERASMUS+ je program EU umožňující výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol, který běží již od poloviny 80. let. Česká republika se ho zúčastňuje od roku 1997. Mobility probíhají na základě bilaterálních dohod, podepsaných mezi UK a partnerskými univerzitami. Finanční podporu poskytuje MŠMT ČR a hlavní kancelář LLP ERASMUS+ v Bruselu prostřednictvím Evropské kanceláře rektorátu Univerzity Karlovy (EK RUK). 

Erasmus+ studijní pobyty lze realizovat v následujících členských a nečlenských státech EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Island, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko

Výběrového řízení se mohou účastnit všichni studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů (tj. i studenti kombinovaného studia a z nečlenských států EU). 

Je možné realizovat pobyty v délce nejméně 90 dnů na jedné z partnerských univerzit. Maximální délka pobytu v rámci studijního cyklu je 12 měsíců. Každý student si může v rámci výběrového řízení podat až 3 přihlášky.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách fakulty.

ERASMUS + MEZINÁRODNÍ KREDITOVÁ MOBILITA

Erasmus+ Mezinárodní kreditová mobilita (E+ICM) je program v rámci Erasmus+, který podporuje studijní, akademické výměny a výměny zaměstnanců vysokých škol s partnerskými zeměmi, které neparticipující na standardním programu Erasmus+.

E+ICM se liší od standardního programu Erasmus+ také tím, že mobility jsou realizovány na základě úspěšně schválených projektů spolupráce s vybranými univerzitamiKonkrétní nabídka univerzit se tak každoročně může měnit v závislosti na vyhodnocení podaných projektů. Období realizace projektů je většinou tříleté. Projekty se podávají v rámci oficiální výzvy v únoru a jejich schválení je oznámeno na konci června.

Podrobnější informace a aktuální nabídku najdete na webových stránkách fakulty.

ERASMUS+ PRAKTICKÉ STÁŽE

Praktické a absolventské stáže lze realizovat v následujících členských a nečlenských státech EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Island, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko a Turecko

Stáží se mohou účastnit všichni studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů (tj. i studenti kombinovaného studia a z nečlenských států EU). 

Stáže mohou trvat od 2 do 12 měsíců. Minimální počet odpracovaných hodin musí být 20 hod. týdně. 

Stáž se započítává k délce pobytů Erasmus, které na dané studijní úrovni student již absolvoval. Max. délka na úrovni každého programu je 12 měsíců.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách fakulty.

Mezifakultní dohody

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách fakulty.

Meziuniverzitní dohody

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách fakulty.

DALŠÍ MOŽNOSTI MOBILITY

Studovat v zahraničí se nemusí jen v rámci Erasmus+. Univerzita Karlova a také naše fakulta má uzavřen velký počet partnerských smluv s univerzitami na všech kontinentech světa. K dalším možnostem patří např. mezifakultní dohody, meziuniverzitní dohody, mezivládní dohody, program CEEPUS se zaměřením na střední a východní Evropu, na Německo pak  program DAAD a Česko-bavorská agentura, na Rakousko program AKTION. Studijní pobyt v zahraničí můžete uskutečnit jako tzv. free mover. Tedy jako student, který vyjede do zahraničí mimo rámec existujících výměnných/stipendijních programů - na vlastní pěst.

Podrobnější informace a aktuální nabídku najdete na webových stránkách fakulty.

 

FINANCOVÁNÍ

Studium v zahraničí není většinou moc levná záležitost, nicméně v rámci drtivé většiny programů jsou nabízena mnohá stipendia.

K podpoře výjezdů studentů a akademiků do zahraničí využívá FSV UK primárně dva univerzitní fondy - Fond mobility a program na Podporu internacionalizace POINT.

V případě potřeby dofinancování studentských mobilit (netýká se programu Erasmus+) jsou žadatelé informováni o možnosti využít prostředky z institucionálního plánu fakulty či Stipendijního fondu FSV UK. 


Fond mobility

Fond mobility slouží jako podpůrný nástroj k rozšiřování mezinárodních styků univerzity. Finanční podporu z fondu lze poskytnout jak studentovi, akademickému pracovníkovi, tak hostujícímu akademickému pracovníkovi. Podpora se může týkat pobytů hostujících akademiků nebo vědeckých pracovníků na UK, vědeckých nebo výzkumných pobytů našich akademických pracovníků v zahraničí, vysílání studentů UK do zahraničí nebo studia zahraničních studentů na UK.

Cílem Fondu mobility Univerzity Karlovy je finanční podpora zejména pro:

  • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry     
  • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě         
  • studium zahraničních studentů na UK                                                   
  • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí             
  • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí

Žádosti o příspěvek z Fondu mobility se odevzdávají pravidelně dvakrát ročně v rámci podzimního kola v říjnu a jarního kola v únoru/březnu.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách fakulty.


POINT

Program podpora internacionalizace (POINT) na Univerzitě Karlově je jeden z podpůrných nástrojů financování aktivit nasměrovaných ke zvýšení úrovně internacionalizace univerzity. Cílem tohoto programu je podpora krátkodobých internacionalizačních aktivit.

Pro studenty to znamená možnost získání finanční podpory na:

  • podporu účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů)
  • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů
  • mezinárodní soutěže a mistrovství
  • studentské konference
  • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity

Žádosti je možné podávat dvakrát ročně - v jarním kole od 1. dubna do 30. dubna a v podzimním kole od 1. listopadu do 30. listopadu

Podrobnější informace na stránkách rektorátu UK.