PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2024/2025 JE OTEVŘENO

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2024/2025 JE OTEVŘENO

Přihlášky do prezenční formy programu naleznete zde

Přihlášky do kombinované formy programu naleznete zde

Přihlášky

Vítáme motivované uchazeče, předchozí akademická zkušenost je výhodou. Předpokladem pro přijetí je dokončení magisterského studia.

K přihlášení musejí být poskytnuty následující dokumenty:

• online přihláška

• kopie diplomu absolvovaného studia

• životopis

• teze disertační práce

Všechny dokumenty, které nejsou původně v češtině, slovenštině nebo angličtině, musejí být přeloženy do angličtiny. Přijímací komise hodnotí kvalitu projektu po obsahové i formální stránce, schopnost uchazeče odůvodnit zvolené téma, jasně je vymezit  a zasadit  do širšího časového, věcného a badatelského kontextu. Uchazeč musí přesvědčivě doložit, že téma je přínosem k dosavadnímu stavu bádání, tj. přináší nové empirické a teoretické poznatky nebo originální, dosud neuplatněné metodologické postupy apod. Přijímací komise při hodnocení přihlíží i k případné dosavadní přednáškové a publikační činnosti uchazeče.


Doporučujeme kontaktovat předem vedoucího doktorského programu, prof. Otu Konráda, a konzultovat s ním zamýšlené téma dizertační práce. V případě dotazů týkajících se organizace přijímacího řízení se můžete obrátit na administrátorku oboru Mgr. Ivetu Hönigerovou.

OBECNÉ POŽADAVKY

KRITÉRIA PŘIJETÍ

K doktorskému studiu na Institutu mezinárodních studií (IMS) mohou být přijati jen uchazeči, kteří ukončili vysokoškolské studium v ​​magisterských oborech. Tuto skutečnost prokážou studenti nejpozději při přihlašování ke studiu vysokoškolským diplomem nebo osvědčením o uznání vysokoškolského vzdělání získaného v zahraničí.

ZNALOST CIZÍHO JAZYKA

Povinnou součástí odborné kvalifikace uchazeče je znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2. Znalost anglického jazyka dokládá uchazeč při přijímací zkoušce mezinárodně uznávaným osvědčením o složení jazykových zkoušek, záznamem ve vysokoškolském indexu, potvrzeným výpisem ze studijního informačního systému, vysvědčením z jazykového kurzu apod. 

PROJEKT DISERTAČNÍ PRÁCE

Uchazeč předloží projekt disertační práce ve formě přílohy k elektronické přihlášce. Projekt bude mít rozsah 6-7 normostran a musí obsahovat následující části: stručný úvod do problematiky, vymezení tématu, cíl a pracovní hypotézu, základní teoretická a metodologická východiska, uvažovanou strukturu práce a stručný rozbor stavu výzkumu včetně seznamu základní použité literatury, popř. pramenů.

Před podáním přihlášky doporučujeme konzultovat projekt disertační práce s garantem oboru (doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.). Smyslem konzultace je především posoudit, nakolik jsou témata disertačních prací, zvažovaná uchazeči, v souladu s odborným zaměřením IMS FSV UK, případně s jeho aktuálními badatelskými úkoly.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Předpokladem pro přijetí je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Přijímací zkouška probíhá v češtině. Přijímací zkouška je pohovorem o projektu disertační práce, jehož účelem je posoudit kvalitu předkládaného projektu a jeho soulad s odborným zaměřením IMS FSV UK. Projekt disertační práce odevzdá uchazeč nejpozději do 30. 4. 2021 ve formě přílohy k elektronické nebo papírové přihlášce ke studiu. 

Přijímací komise hodnotí kvalitu projektu po obsahové i formální stránce, schopnost uchazeče odůvodnit zvolené téma, jasně je vymezit  a zasadit  do širšího časového, věcného a badatelského kontextu. Uchazeč musí přesvědčivě doložit, že téma je přínosem k dosavadnímu stavu bádání, tj. přináší nové empirické a teoretické poznatky nebo originální, dosud neuplatněné metodologické postupy apod. Přijímací komise při hodnocení přihlíží i k případné dosavadní přednáškové a publikační činnosti uchazeče.

HODNOCENÍ A VÝSLEDKY

K celkovému bodovému ohodnocení dospěje na základě následujícího klíče: obsahová kvalita projektu — max. 30 bodů, originalita zvoleného tématu — max. 20 bodů, schopnost odůvodnit téma a zasadit jej do širšího badatelského kontextu — max. 20 bodů, formální úprava projektu — max. 5 bodů, dosavadní přednášková nebo publikační činnost — max. 5 bodů. 

Maximální bodové hodnocení přijímací zkoušky je 80 bodů. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkanka s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

Viz také Obecné a fakultní podmínky PŘ.