TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK je 30. DUBNA 2023!

TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK je 30. DUBNA 2023!

Přihlásit se můžete:

- v případě prezenční formy studia zde

- a v případě kombinované formy studia zde

Přihlášky

Vítáme motivované uchazeče, předchozí akademická zkušenost je výhodou. Předpokladem pro přijetí je dokončení magisterského studia.

K přihlášení musejí být poskytnuty následující dokumenty:

• online přihláška

• kopie diplomu absolvovaného studia

• životopis

• teze disertační práce

Všechny dokumenty, které nejsou původně v češtině, slovenštině nebo angličtině, musejí být přeloženy do angličtiny.

Přijímací komise hodnotí kvalitu projektu po obsahové i formální stránce, schopnost uchazeče odůvodnit zvolené téma, jasně je vymezit  a zasadit  do širšího časového, věcného a badatelského kontextu. Uchazeč musí přesvědčivě doložit, že téma je přínosem k dosavadnímu stavu bádání, tj. přináší nové empirické a teoretické poznatky nebo originální, dosud neuplatněné metodologické postupy apod. Přijímací komise při hodnocení přihlíží i k případné dosavadní přednáškové a publikační činnosti uchazeče.

OBECNÉ POŽADAVKY

KRITÉRIA PŘIJETÍ

K doktorskému studiu na Institutu mezinárodních studií (IMS) mohou být přijati jen uchazeči, kteří ukončili vysokoškolské studium v ​​magisterských oborech. Tuto skutečnost prokážou studenti nejpozději při přihlašování ke studiu vysokoškolským diplomem nebo osvědčením o uznání vysokoškolského vzdělání získaného v zahraničí.

ZNALOST CIZÍHO JAZYKA

Povinnou součástí odborné kvalifikace uchazeče je znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2. Znalost anglického jazyka dokládá uchazeč při přijímací zkoušce mezinárodně uznávaným osvědčením o složení jazykových zkoušek, záznamem ve vysokoškolském indexu, potvrzeným výpisem ze studijního informačního systému, vysvědčením z jazykového kurzu apod. 

PROJEKT DISERTAČNÍ PRÁCE

Uchazeč předloží projekt disertační práce ve formě přílohy k elektronické přihlášce. Projekt bude mít rozsah 6-7 normostran a musí obsahovat následující části: stručný úvod do problematiky, vymezení tématu, cíl a pracovní hypotézu, základní teoretická a metodologická východiska, uvažovanou strukturu práce a stručný rozbor stavu výzkumu včetně seznamu základní použité literatury, popř. pramenů.

Před podáním přihlášky doporučujeme konzultovat projekt disertační práce s garantem oboru (doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.). Smyslem konzultace je především posoudit, nakolik jsou témata disertačních prací, zvažovaná uchazeči, v souladu s odborným zaměřením IMS FSV UK, případně s jeho aktuálními badatelskými úkoly.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Předpokladem pro přijetí je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Přijímací zkouška probíhá v češtině. Přijímací zkouška je pohovorem o projektu disertační práce, jehož účelem je posoudit kvalitu předkládaného projektu a jeho soulad s odborným zaměřením IMS FSV UK. Projekt disertační práce odevzdá uchazeč nejpozději do 30. 4. 2021 ve formě přílohy k elektronické nebo papírové přihlášce ke studiu. 

Přijímací komise hodnotí kvalitu projektu po obsahové i formální stránce, schopnost uchazeče odůvodnit zvolené téma, jasně je vymezit  a zasadit  do širšího časového, věcného a badatelského kontextu. Uchazeč musí přesvědčivě doložit, že téma je přínosem k dosavadnímu stavu bádání, tj. přináší nové empirické a teoretické poznatky nebo originální, dosud neuplatněné metodologické postupy apod. Přijímací komise při hodnocení přihlíží i k případné dosavadní přednáškové a publikační činnosti uchazeče.

HODNOCENÍ A VÝSLEDKY

K celkovému bodovému ohodnocení dospěje na základě následujícího klíče: obsahová kvalita projektu — max. 30 bodů, originalita zvoleného tématu — max. 20 bodů, schopnost odůvodnit téma a zasadit jej do širšího badatelského kontextu — max. 20 bodů, formální úprava projektu — max. 5 bodů, dosavadní přednášková nebo publikační činnost — max. 5 bodů. 

Maximální bodové hodnocení přijímací zkoušky je 80 bodů. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkanka s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

Viz také Obecné a fakultní podmínky PŘ.