Mgr. Teritoriální studia (NTS)

O programu Teritoriální studia (NTS)

Výuka a výzkum v rámci magisterského studijního programu Teritoriální studia (dále jen NTS) jsou soustředěny na Severní Ameriku, Evropu a Eurasii/postsovětský prostor. Program vychází z konceptu area studies jako svou povahou multidisciplinárního oboru soustřeďujícího se na problematiku vnitřních trendů a charakteristik uvedených teritorií v době od 19. století do současnosti.

Program se zaměřuje na tři průřezová témata, a to na dějiny a kulturu s přihlédnutím k otázkám kolektivní paměti, traumatu a násilí; politiku a mezinárodní vztahy s přihlédnutím k migračním procesům a vztahovým otázkám; společnost a ekonomiku s přihlédnutím k transformačním procesům ve 20. století.

Program je rozdělen do pěti specializací, kterými jsou Balkánská, euroasijská a středoevropská studia (se zaměřením buď na střední Evropu a Balkán, nebo na Rusko a postsovětský prostor), Evropská studia (soustřeďující se na proces evropské integrace a Evropskou unii), Německá a rakouská studia, Severoamerická studia a Západoevropská studia.

Obecné informace a přijímací řízení

Konstrukce programu je založena na přednáškovém bloku povinných společných předmětů, jejichž témata jsou procvičována a diskutována v teritoriálně zaměřených seminářích, bloku povinných specializačních předmětech, které poskytují základní znalost a orientaci v daném teritoriu, a konečně široké nabídce povinně volitelných předmětů, v nichž si studenti mohou vybrat kurzy podle své specializace i mimo ni, tématu diplomové práce nebo prostého zájmu. Studenti mají také právo zapsat si do výše 12 kreditů jakýkoliv předmět z nabídky Univerzity Karlovy.

Přijímací řízení je jednokolové a zahrnuje odborný test v češtině, písemnou esej v cizím jazyce první volby a jazykový test, založený na přečtení a pochopení textu v cizím jazyce druhé volby; skladba jazyků je určena potřebami jazykové kvalifikace příslušné specializace.

Den otevřených dveří se koná jednou ročně v lednu, bližší údaje sledujte na stránkách

S dotazy všeho druhu se, prosím, obracejte vždy souběžně na pověřené osoby, jimiž jsou garant programu doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. a koordinátor programu doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

Podrobnější informace ke specializacím najdete zde

Další informace sledujte na stránkách FSV UK

Konkurenceschopnost absolventa programu Teritoriální studia

Absolvent magisterského studijního programu Teritoriální studia disponuje kvalitní, mezinárodně srovnatelnou multidisciplinární průpravou. Umí vypracovat odborně i formálně kvalitní texty a kvalifikovaně komentovat problematiku daného teritoria. Vyznačuje se nadstandardními jazykovými znalostmi zdokonalovanými během pobytů na předních zahraničních univerzitách. Prostřednictvím praktických stáží si absolvent tohoto studijního programu již během studia osvojuje základní pracovní návyky pro pozdější zaměstnání. Díky tomu je žádaným uchazečem a výborně hodnoceným pracovníkem ve státní správě, diplomacii, nevládních organizacích a mezinárodních institucích, výzkumu a vývoji, soukromé sféře i médiích.

Proč studovat právě program Teritoriální studia?

1. Studium v cizích jazycích

Značná část kurzů katedry je kompletně vyučována v cizích jazycích, z nichž dominují angličtina a hned za ní němčina, francouzština a ruština. Studenti tak mají možnost vypilovat své jazykové dovednosti téměř k dokonalosti. Jelikož studium hojně kombinuje psaný i mluvený projev a četbu odborných textů, disponují absolventi programu perfektní jazykovou výbavou podle teritoriálního zaměření příslušné specializace, vždy s velmi dobrou znalostí angličtiny.

2. Studium v zahraničí

Téměř všichni studenti alespoň jednou během svého studia (pokud tak již neučinili během bakalářského studia) vyrazí sbírat zkušenosti na zahraniční univerzity, a to formou standardních studijních pobytů nebo stáží. Nejpopulárnější jsou evropské pobyty v rámci schématu ERASMUS i mimo něj, ale jsou možné další pobyty i v USA, Kanadě a Mexiku, v Rusku a celém postsovětském prostoru, ve východní Asii nebo v Austrálii a na Novém Zélandě. Fakulta, resp. univerzita v řadě případů přispívají formou celé řady stipendií, která pomohou studentům nést náklady. Seznam relevantních univerzit si můžete prohlédnout na této adrese https://fsv.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici.

3. Vyučující

Generačně vyvážený a progresivní kolektiv zaměstnanců IMS FSV UK je jedním ze základních kamenů příjemného studia. Studentům se vždy dostane ochotné pomoci při řešení všech problémů. Díky oboustranně korektnímu a přátelskému přístupu si studenti odnášejí nejen nové znalosti a dovednosti, ale také dobrý pocit z práce v příjemném prostředí.

4. Přátelský kolektiv a sociální vyžití

Na institutu jsou udržovány velmi přátelské, až rodinné vztahy, které jsou pravidelně utužovány celou řadou večírků a mimoškolních aktivit, jako jsou například prázdninové výpravy na vodu, víkendová poznávání různých koutů České republiky i výlety a exkurze do zahraničí. Nezanedbatelnou roli tu hraje také studentská samospráva SIMS, která je oficiálním partnerem vedení institutu.

5. Nové dovednosti a znalosti

Jako absolventi magisterského programu budete z IMS FSV UK odcházet obohaceni nejen o celou řadu nových znalostí, o všeobecný přehled i soustředěnou znalost teritoria, které si vyberete v rámci své specializace, rozsáhlé analytické schopnosti, kritické myšlení a prezentační dovednosti, tedy vlastnosti, které lze velmi dobře využít v budoucím zaměstnání. Odnesete si však také nemalý kulturní a sociální kapitál v podobě nových přátel a pracovních kontaktů, schopnosti týmové práce a obecně velmi dobrých pracovních návyků, které uplatníte na kvalitních a kvalifikovaných pracovních pozicích, které jsou pro naše absolventy typické.

Co ze mě bude?

Nabídka pracovních pozic je poměrně široká a zahrnuje působení ve státní správě, nevládních organizacích, veřejných i soukromých médiích a soukromém sektoru všude tam, kde vstupuje do hry potřeba odborně i jazykově kvalifikovaných expertů na příslušná teritoria. Někteří absolventi magisterského programu zůstávají na univerzitě a pokračují v doktorském studiu ukončeném získáním titulu Ph.D., popřípadě se rozhodnou pro akademickou kariéru ať již doma nebo v zahraničí.

Povinné předměty společného základu pro všechny specializace

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTM001

 Metodologický seminář

 Šír  Matějka  Kýrová

ZS

0/2

Z

6

JTM002

 Diplomový seminář I

 Švec  Šlosarčík  Kýrová

LS

0/2

Z

8

JTM003

 Diplomový seminář II

 Švec  Šlosarčík  Kýrová

ZS/LS

0/2

Z

8

JTM004

 Diplomový seminář III

 Švec  Šlosarčík  Kýrová

ZS/LS

0/2

Z

8

JTM005

 Historie a kultura

 Vykoukal

ZS

1/1

Zk

6

JTM006

 Politika a mezinárodní vztahy

 Kubát  Weiss

ZS

1/1

Zk

6

JTM007

 Společnost a ekonomika

 Fiřtová

LS

1/1

Zk

6

J#0520

 skupina "Teritoriální studia_NP_Jazyk I"

         

Více informací a povinné předměty jednotlivých specializací naleznete v Karolince FSV: https://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-1095.html