Mgr. Německá a středoevropská studia (NSS)

O Programu Německá a středoevropská studia

Německá a středoevropská studia jsou magisterský program nabízený jako double degree, tzn. program zakončený dvěma diplomy ze dvou univerzit ve spolupráci se školou Uniwerzytet Pedagogiczny v Krakově, která patří mezi nejlepší polské univerzity, Program je poměrně nový. Za krátkou dobu své existence (od  roku 2014) si však již získal pozornost studentů a setkáváme se s narůstajícím zájmem o tento studijní program. Studium se zaměřuje na multidisciplinární zkoumání německy mluvících zemí (především Německo a Rakousko) a zemí středoevropského prostoru (zejména ČR a Polsko) a jejich vzájemné vztahy. Při studiu se kombinují metody a přístupy moderních a soudobých dějin, politických věd a mezinárodních vztahů i věd o kultuře. Důraz je kladen na politický, právní, hospodářský, sociální a kulturní vývoj německy mluvících zemí ve středoevropském a šířeji také evropském kontextu. Zvláštní pozornost je také věnována vztahům a komparaci s Českou republikou a s Polskem a dějinám Němců v českých zemích, v Polsku i v oblastech, jejichž přiřazení k příslušnému státu se v dějinách měnilo.

Přijímací řízení

Přijímací řízení je jednokolové a probíhá formou pohovoru. Skládá se celkem ze dvou částí:

1. Představení motivace studenta pro studium daného programu, zejména rozhovoru nad seznamem odborné relevantní literatury, který student předkládá testu v českém jazyce (max. 30 bodů)

2. Prověření jazykových znalostí formou rozhovoru v angličtině a v němčině nad odborným nebo jiným aktuálním textem v příslušném jazyce. Text student obdrží v průběhu přijímací zkoušky a je jeho úkolem představit jeho obsah a diskutovat o jeho tématu (max. 30 bodů)

Podmínky přijímacího řízení s doporučenou literaturou lze najít na této stránce

Katedra německých a rakouských studií pro zájemce o studium pořádá Den otevřených dveří, který se bude konat 16. ledna 2018 v areálu UK v Jinonicích, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice. Současný studijní plán a přehled vyučovaných předmětů studijního oboru Německá a středoevropská studia lze najít v Karolince

Aktuální informace o dění na katedře uchazeči najdou na oficiálních stránkách a na facebooku German and Austrian Studies in Prague

Garantem specializace je doc. PhDr. Ota Konrád, PhD.

Konkurenceschopnost absolventa programu Německá a středoevropská studia

Hlavní výhodou absolventů, kromě výborné jazykové vybavenosti (ve studiu jsou běžně užívány jazyky německý, anglický a polský, který je také v průběhu studia vyučován), je především flexibilní aplikace získaných znalostí, dovedností a pracovních návyků v široké paletě oborů. Další velikou výhodou a přínosem studia je zahtaniční zkušenost, kterou kromě různých jednorázových aktivit (mezinárodní semináře, exkurze apod. přináší hlavně semestrální studium na krakovské partnerské univerzitě a s ním spojený hluboký vhled do života v Polsku. Absolventi tak nacházejí zaměstnání nejen v oblastech zaměřených na česko-německou, česko-rakouskou a česko-polskou spolupráci, ale i v mezinárodních vztazích a evropských záležitostech. Pracují tak jako experti v diplomacii a státní správě, mezinárodních i domácích společnostech, mediích i nevládních organizacích, ale i v obchodních společnostech zaměřených na region střední Evropy.

Program využívá možností financování na české, polské i německé straně. Všichni studenti dosud uspěli se žádostí o financování svého studia v Krakově u programu Erasmus, podařilo se však získat i financování z programu CEEPUS a pro týdenní interaktivní seminář zaměřený zejména na česko-polské reálie jsme využívali také prostředků z Česko-polského fora  Další z řady výhod a příležitostí skýtá vysoký podíl přednášek a seminářů v německém jazyce, které jsou nabízeny profesory německých univerzit i českými vyučujícími, přednášky a semináře v polštině, zejména během semestrálního studia v Krakově, pořádání zahraničních exkurzí a poskytování semestrálních stipendií na partnerskou univerzitu v Düsseldorfu (Heinrich-Heine-Universität) či m+síčních stipendií do Krakova nebo Vídně. V rámci DAAD programu působí i na katedře také stálý německý docent (DAAD-Langzeitdozent) a německý tutor  (DAAD-Tutor), jejichž kompetencí také mohou naši studenti využívat.

Samozřejmostí pro studenty oboru je i studium na některé z prestižních německých a rakouských univerzit, které je umožněno stipendii v rámci programu Aktion Österreich či Erasmus nebo v rámci již zmíněného programu DAAD Deutschprachige Studiengänge.

Proč studovat právě Německá a středoevropská studia?

Stále nevíte, proč právě vy byste měli studovat program Německá a středoevropská studia? Nemáte ponětí, jaký přínos vám takové studium může nabídnout? Zde je malá inspirace:

1. Otevřeme vám dveře ke studiu v zahraničí

Prakticky každý student stráví alespoň jeden semestr na zahraniční univerzitě. Většinou se rozhodne pro některou partnerskou univerzitu v Německu nebo Rakousku, ale lze si vybrat i jinou evropskou zemi. Díky jedinečné spolupráci s německou organizací DAAD můžete studovat i na partnerské univerzitě v Düsseldorfu (Heinrich-Heine-Universität). Nemusíte se bát, že byste náklady spojené s pobytem v zahraničí nezaplatili, protože katedra disponuje širokou nabídkou stipendií a jiná vám pomůžeme získat od německých a rakouských institucí nebo z programu Erasmus+.

2. Komunikujte německy, anglicky a polsky

Během studia budete navštěvovat kurzy v češtině, polštině  a němčině, doplňkově také v angličtině. Řadu přednášek a seminářů vyučují přímo odborníci z Německa a Rakouska a samozřejmě též z Polska. Nevěříte svým jazykovým znalostem natolik, abyste se zapsali na kurz v němčině? Máme zkušenost, že ten, kdo se snaží, udělá v němčině během prvního roku studia obrovský pokrok. Obáváte se , že během prvního roku studia neovládnete polštinu natolik, abyste úspěšně zvládli studium v Krakově? Naše dosavadní zkušenosti  ukazují, že není třeba se bát. Všichni naši dosavadní studenti, mezi nimiž většina s polštinou začínala od úplného začátku si tento jazyk osvojili natolik, že jim studium v polšštině, ba ani diskuse s polskými examinátory nečinila žádné potéže Se zdoláváním úskalí německého jazyka pomáhá také náš tutor – rodilý mluvčí, který bývá jen o pár let starší než vy, polštinu  i některé polské reálie vyučuje velmi oblíbený vyučující působící jinak na FF UK.

3. Vyučující k vám budou přistupovat jako k partnerům

Mezi pedagogy, kteří na katedře vyučují, najdete zástupce různých generací. Pro všechny ale platí, že patří mezi přední odborníky na svá témata a že výuku pojímají zpravidla formou interaktivních seminářů. Zajímá vás v souvislosti s Německem a Rakouskem zahraniční politika, stranický systém, ekonomický vývoj, kultura nebo nejnovější historie? Naši vyučující s vámi budou (nejen) o těchto otázkách rádi diskutovat a budou vás podporovat v tom, co vás zajímá, a to včetně volby tématu pro závěrečnou práci.

4. Podpoříme vás při přípravě na praxi

Katedra podporuje studenty při hledání stáží v německojazyčných institucích, organizacích nebo firmách. Stáž vám umožní získat první pracovní zkušenosti, cenné kontakty a zajímavou položku do životopisu. Síť zaměstnavatelů, kteří naše stážisty přijímají, se stále rozrůstá – také díky absolventům, kteří s katedrou zůstávají ve spojení i po promoci. Naši absolventi nacházejí uplatnění ve státní sféře, diplomatických institucích a mezinárodních neziskových organizacích, médiích i byznysu.

5. Můžete se těšit na přátelské prostředí

Díky omezenému počtu přijímaných studentů panuje na katedře přátelská atmosféra. Pedagogy můžete blíže poznat při neformálních setkáních nebo při různých workshopech a exkurzích v České republice i v zahraničí. K příjemnému prostředí také výrazně přispívá studentská samospráva, která pořádá pro studenty celého institutu výlety, sportovní akce a společenská setkání.

5. Získejte dovednosti a znalosti

Jako absolvent Německých a rakouských studií budete z univerzity odcházet obohaceni nejen o celou řadu nových znalostí, všeobecný přehled týkající se německojazyčného a středoevropského prostoru a nové přátele, ale také o rozsáhlé analytické schopnosti, kritické myšlení a prezentační dovednosti. Tedy vlastnosti, které lze velmi dobře využít v budoucím zaměstnání na celé řadě pozic.

Co ze mě bude?

Absolventi nacházejí velmi dobré uplatnění ve státní správě, v odborných sekcích i politických odděleních zahraničních zastupitelství, v mezinárodních organizacích a institucích, v neziskovém sektoru, v nadnárodních i domácích firmách, v poradenských firmách i v odborné žurnalistice a v médiích. Část studentů pokračuje v akademické kariéře ve formě doktorského studia na našem institutu i v zahraničí.

Osobní zkušenosti s budoucím uplatnění absolventů Katedry německých a rakouských studií je možné si přečíst na našich webových stránkách

Povinné předmětypro studenty nastupující na UK v Praze