financování

FINANCOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDENTŮ

Doktorandům prezenční formy studia na Karlově univerzitě se přiznávají měsíční doktorská stipendia ve výši 10 500 Kč po dobu celého čtyřletého studia. Po absolvování Státní závěrečné zkoušky je stipendium zvýšeno na 12 500 Kč. Stipendium je osvobozeno od daně.

Studentům, kteří systematicky plní své studijní povinnosti uvedené v individuálních studijních plánech, je každoročně přiznáváno zvláštní stipendium navíc.

Studenti jsou dále odměňováni podle aktuálních finančních možností institutu a účasti na organizačních záležitostech souvisejících s výukou (např. zajištění hladkého průběhu přijímacích zkoušek, členství ve zkušebních komisích). Obdobně jsou zařazeni do interního systému odměňování za publikační činnost s požadavkem na hlášení publikací do databáze OBD (registr všech publikačních aktivit UK) a do registru RIV (Informační registr výsledků) a jejich dedikaci Fakultě sociálních věd.

Studenti jsou také cíleně zapojováni do výzkumných projektů zaměstnanců IMS, které povinně musí obsahovat nejméně 25% úvazek pro doktorské studenty.

FINANCOVÁNÍ NA KARLOVĚ UNIVERZITĚ

Centrum doktorských studií (CDS)

Tento interní program Institutu mezinárodních studií podporuje své talentované a vynikající doktorandy s měsíční výplatou 12 000 Kč na jeden akademický rok. Studenti doktorského studia se mohou přihlásit až po ukončení prvního ročníku, protože podpora je určena na dokončení disertační práce nebo na výstupy grantů.

Více informací viz Centrum doktorských studií.


Grantová agentura UK (GA UK)

Grantová agentura UK (GA UK) nabízí výzkumné granty pro individuální a kolektivní výzkumné projekty pro studenty magisterského a doktorského studia univerzity. GA UK představuje skvělou příležitost k financování výzkumu v terénu / archivu a cestování na konference. Část ročního rozpočtu lze vyplatit také ve formě stipendia hlavnímu řešiteli.

Více informací na webových stránkách rektorátu.

FINANCOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Grantová agentura České republiky (GA ČR) byla založena v roce 1993. Jedná se o nezávislou instituci poskytující granty na financování základního výzkumu prostřednictvím projektů v rozsahu od 1 do 5 let. Grantová agentura ČR financuje výzkumné projekty, které jsou každoročně vybírány na základě veřejné soutěže. Financuje také projekty realizované prostřednictvím dvoustranných a evropských mezinárodních programů. Každoročně nadace obdrží přibližně 3000 žádostí o financování z grantů, z nichž zhruba čtvrtina je úspěšná. Univerzita Karlova získává finanční prostředky GAČR od roku 1996; univerzita v současné době tvoří téměř 20 procent všech projektů financovaných GAČR.

Více informací na webových stránkách GA ČR.


Technologická agentura České republiky (TAČR)

Technologická agentura České republiky (TA ČR) je státní orgán, který byl zřízen v roce 2009 za účelem centralizace státní podpory aplikovaného výzkumu a vývoje. Hlavní rolí agentury je připravovat a realizovat programy pro aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace, což přispěje k posílení konkurenceschopnosti České republiky a podpoře hospodářského růstu. Jednou z klíčových výhod práce agentury je posilování vazeb mezi výzkumnými institucemi a komerčním sektorem. Univerzita Karlova je příjemcem financování TAČR na projekty od roku 2010, kdy Agentura vyhlásila první veřejnou soutěž v rámci programu ALFA. Ve třetí soutěži byla téměř třetina projektů předložených UK schválena k financování – což je dvojnásobek průměrné úspěšnosti.

Více informací na webových stránkách TA ČR.


Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES)

Francouzské výzkumné středisko pro humanitní a sociální vědy (CEFRES), které sídlí v Praze, nabízí jednoroční stipendia ve výši 10 000 Kč měsíčně pro talentované a vynikající studenty doktorského studia v jejich 2. ročníku a vyšších ročnících. Podpora je poskytována v rámci programu CEFRES Platform PhD Fellowship třem studentům zapsaným na Akademii věd České republiky nebo na Karlově univerzitě v Praze.

Více informací naleznete na webových stránkách CEFRES.

FINANCOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH VÝMĚN

Všichni doktorandi mohou také využívat výhod různých nástrojů finanční podpory poskytovaných pro studium / výzkum / praktické stáže do zahraničí.

Více informací naleznete zde.