Doplňující informace

Informace k přijímacímu řízení pro ČNS

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám

Německé a česko-německé dějiny 19. a 20. století

WOLFRUM, Edgar. Zdařilá demokracie: dějiny Spolkové republiky Německo od jejich počátků až po dnešek. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2008, 583 s. ISBN 978-80-87029-43-5.

MÜLLER, Helmut M, Karl-Friedrich KRIEGER a Hanna VOLLRATH. Dějiny Německa. 2. dopl. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004, 609 s. ISBN 80-7106-188-3. (vybrané kapitoly)

KŘEN, Jan. Dvě století střední Evropy. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005, 1109 s. ISBN 80-7203-612-2. (vybrané kapitoly)

BĚLINA, Pavel. Dějiny zemí Koruny české. 6. vyd. Praha: Paseka, 1999, 328 s. ISBN 80-7185-257-0. (vybarné kapitoly)

Větší důraz je kladen na 20. století. 

Německé a česko-německé reálie

V rámci této části přijímací zkoušky je ověřena znalost politických reálií, základní znalost politického systému SRN a hospodářského vývoje. Pro přípravu doporučujeme pravidelně sledovat média - především německá (např. www.tagesschau.de, www.welt.de, www.faz.de). Základní fakta lze nalézt v publikaci Fakta o Německu

Jazyková zkouška

Příprava této části zkoušky je v kompetenci Kabinetu jazykové přípravy FSV UK.  Na webových stránkách Fakulty sociálních věd naleznete podrobnosti k přijímací zkoušce a jazykové testy z minulých let. Obtížnost zkoušky odpovídá stupňům znalosti B2/C1.