Ukončené pojekty

Ukončené pojekty

TA ČR - Možnosti České republiky v rozhodovacích procesech v Evropském parlamentu

Projekt "Možnosti České republiky v rozhodovacích procesech v Evropském parlamentu" byl na katedře řešen s finanční podporou Technologické agentury České republiky v rámci programu Beta. Jeho cílem bylo identifikovat slabá místa a možnosti zlepšení prosazování zájmů České republiky v Evropském parlamentu (EP) a formulovat konkrétní doporučení pro českou státní správu. Tato doporučení budou spočívat na analýze role Evropského parlamentu v post-lisabonské Evropské unii (se zaměřením na roli v legislativním procesu a vztah k ostatním institucím), formálních a neformálních rozhodovacích procesů v EP, včetně jejich klíčových okamžiků, a současné praxe ČR a srovnatelných vybraných členských států EU.

Výstupem projektu bude výzkumná správa obsahující doporučení pro českou státní správu, především pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Projekt na katedře ZES řešili Dr. Zuzana Kasáková a Dr. Tomáš Weiss.

Cílem projektu je sdílení zkušeností center evropských studií zemí V4 s kolegy z Ukrajiny a Arménie. Účelem projektu je také pomoc při budování dalších center evropských studií a studijních programů, předávání zkušeností, rozvíjení studijních materiálů a sdílení kontaktů s obdobnými centry v západní Evropě.

Go East - The development of European Studies as a research and study discipline

V rámci projektu Go East se uskutečnila celkem tři pracovní setkání. Projekt byl zahájen za účasti partnerských institucí na setkání na Mohyla University v Kyjevě na Ukrajině v září 2012. Každé pracoviště představilo své pojetí Evropských studií jako vědní a studijní discipliny.

V prosinci se v Praze na Karlově Univerzitě uskutečnilo širší setkání všech partnerských institucí na 3 denním workshopu. Během této pracovní části byly konfrontovány přístupy k jednotlivým disciplinám evropských studií: historii, politologii, právních věd, ekonomii i kultury.

Závěrečné setkání se uskutečnilo v dubnu 2013 v arménském Jerevanu na Státní lingvistické univerzitě a v Centru Evropských studií na jerevanské Státní univerzitě. Kromě mnoha jednání s arménskými kolegy se uskutečnila i debata se s studenty.

V průběhu projektu probíhal vzájemný přenos zkušeností mezi Visegradskými zeměmi a zeměmi východního partnerství v oblasti výuky evropských studií, mimo jiné výměnou sylabů, identifikace klíčových problémů, upřesnění metod vědeckého výzkumu a výuky, výukových materiálů atd.. Výstupem programu se stal první návrh reformovaného programu Evropských studií v těchto zemích. 

Účastníci projektu vytvořili velmi dělnou pracovní skupinu. Projekt byl pojat jako pilotní a na jeho základě požádala Karlova Univerzita o znovu udělení titulu Jean Monnet Centre of Excellence se zaměřením na středoevropskou spolupráci s přesahem do zemí východního partnerství. Žádost o grant z projektu TEMPUS je zaměřena na reformu studijních programů a obsahu výuky.

Vedoucí projektu: prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

Doba trvání projektu: září 2012 - srpen 2013

Partneři ZES v projektu:

EuropaNostra

Projekt EuropaNostra se zaměřoval na hlubší pochopení problematiky Evropské unie (EU) dvěma cílovým skupinám – studentům a pedagogům na středních školách v České republice. Pro studenty středních škol byla organizována soutěž, která měla tři kola. Tříčlenné týmy student se nejdříve utkali v online testu o Evropské unii, ve kterém měli prokázat nejenom znalost o EU, ale také schopnost hledat informace v zadaném textu. Nejlepší týmy postoupily do kola krajského, ve kterém zpracovávaly projekty zlepšující situaci v jejich okolí a jejichž prostřednictvím žádaly o podporu ze strukturálních fondů. Nejlépe zpracované projekty byly obhajovány před expertní komisí v daném kraji. V celostátním kole jednotlivé týmy reprezentovaly členské země EU a během pětidenního workshopu se účastnily různých aktivit, od simulačních her po kvíz o EU.

Pro učitele středních škol byl organizován dvoudenní workshop, na kterém se pedagogové seznámili s aktuálním vývojem v EU, klíčovými otázkami a výzvami, před kterými v současné době Evropská unie stojí. Byli také seznámeni s inovativními metodami výuky o EU, které si také v rámci workshopu vyzkoušeli.

Projekt EUROPANOSTRA byl financován Evropskou komisí v rámci programu Jean Monnet „Learning EU at School“ a byl realizován od září 2012 do srpna 2013. Na implementaci projektu se podíleli prof. Lenka Rovná, Zuzana Kasáková a Radomír Špok.

SVV 2012

V rámci specifického vysokoškolského výzkumu se v roce 2012 katedra ZES podílela na projektu Institutu mezinárodních studií "Vybrané problémy veřejné politiky v euro-atlantické oblasti po roce 1945". Katedra ZES připravila v rámci projektu monografii Imigrační politika v Evropské unii, která se zaměřila na imigrační politiku v EU a jejích členských státech, a několik samostatných článků.

Koordinátorem projektu na katedře byl Tomáš Weiss.

EXACT

EXACT je celoevropský doktorandský program, který začal v lednu 2010. Je zaměřen na profesní vzdělávání mladých výzkumníků v oblasti vnější činnosti Evropské unie. Univerzita Karlova je jednou z devíti partnerských institucí zapojených do projektu. EXACT umožňuje realizaci vedení individuálního výzkumného projektu vedoucího k zisku titulu Ph.D. vydávaného dvěma univerzitami. Mladí výzkumníci se po dobu tří let účastní různých aktivit jak v rámci svého domovského institutu, tak u ostatních partnerských institucí.

Program mimo akademického a profesního vzdělávání, zprostředkuje výzkumníkům i širokou síť kontaktů na akademickou obec i soukromý sektor.

Cílem programu je kritické zkoumání vnější činnosti v rámci EU. Tato oblast je jednou z nejvíce podnětných témat na poli jak teoreticky tak empiricky založeného výzkumu pro akademiky soustředící se na výzkum zahraniční politiky, mezinárodních vztahů a evropské integrace.

Ostatními partnerskými institucemi jsou

 • University of Cologne (Německo)
 • University of Edinburgh (Velká Británie)
 • The Centre for European Policy Studies /CEPS/ (Belgie)
 • Trans European Policy Studies Association /TEPSA/ (Belgie)
 • European Institute for Public Administration /EIPA/ (Nizozemí)
 • The Finnish Institute of International Affairs /FIIA/ (Finsko)
 • Istituto Affari Internazionali /IAI/ (Itálie)
 • Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Sciences /IWE/ (Maďarsko)

Další informace naleznete na webové stránce projektu.

Jean Monnet Centre of Excellence

Katedra západoevropských studií FSV UK obdržela dvakrát za sebou titul Jean Monnet Centre of Excellence, který uděluje Evropská komise špičkovým pracovištím v oboru evropských studií. Společně s osobním oceněním Jean Monnet Chair Ad Personam profesorky Rovné umožnilo ocenění katedře a jejím členům uspořádat řadu seminářů, konferencí a workshopů, nebo se jich účastnit.

Podrobnější informace o aktivitách Jean Monnet Centre of Excellence naleznete ve zprávách projektu z roku 2006/72007/8 a 2008/9.

MERCURY

Konsorcium řešitelů projektu "MERCURY - Multilateralism and the European Union in the contemporary global order" si vytklo za cíl prozkoumat pojem multilateralismu a roli, kterou hraje ve vnějších vztazích Evropské unie. Projekt probíhající v letech 2009-2012 finančně podpořila Evropská komise ze 7. rámcového programu a katedře na jeho řešení přispělo i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V rámci projektu vzniká celá řada elektronických publikací na téma multilateralismu, které jsou volně k dispozici ke stažení. V březnu 2011 proběhla na půdě Univerzity Karlovy konference v rámci projektu Mercury, o jejímž průběhu se můžete dočíst v letním čísle newsletteru projektu. V rámci konference vystoupil i první náměstek ministra obrany ČR Jiří Šedívý.

Partnery ZES v projektu byly:

 • University of Edinburgh (Velká Británie) - vedení projektu
 • Universität zu Köln (Německo)
 • Istituto Affari Internazionali (Itálie)
 • Sciences-Po (Francie)
 • SIPRI (Švédsko)
 • University of Cambridge (Velká Británie)
 • University of Pretoria (Jižní Afrika)
 • Fudan University (Čína)

Koordinátorem projektu na katedře byl Tomáš Weiss.

Prosazování zájmu v SZBP

Projekt "Možnosti a limity působení národních diplomacií po ratifikaci Lisabonské smlouvy ve spolupráci s ESVA a předsednictvím EU" zkoumal možnosti a kanály prosazování zájmu středně velkých států v současné Evropské unii po vytvoření Evropské služby pro vnější činnost a stálého předsednictví v Radě pro zahraniční věci. Jde o projekt financovaný Ministerstven zahraničních věcí ČR, který probíhal v letech 2011-2012. Na jeho řešení se z katedry ZES podíleli Ivo Šlosarčík a Tomáš Weiss, společně s Janem Karlasem z IPS FSV UK a Vítem Dostálem z AMO.

Zapojení ČR do evropské bezpečnostní politiky

Projekt "Zapojení ČR do evropské bezpečnostní politiky" si kladl za cíl analyzovat fungování Evropské obranné agentury a vyhodnotit dosavadní zapojení České republiky do vznikajícího společného evropského trhu s obranným materiálem. Projekt byl financování Ministerstvem zahraničních věcí ČR a probíhal v roce 2011. Nositelem projektu byl Ústav mezinárodních vztahů. Na jeho řešení se podílel Vít Střítecký z ÚMV a Tomáš Weiss z katedry ZES.

Dopady krize v euroatlantickém prostoru

V rámci specifického vysokoškolského výzkumu se v roce 2011 katedra ZES podílela na projektu "Dopady krize v euroatlantickém prostoru". Dalšími řešiteli byly především katedra amerických studií a řada doktorandů z jiných kateder IMS. Cílem projektu bylo analyzovat důsledky finanční a ekonomické krize na nejrůznější aspekty společenského a politického života v Evropě a Severní Americe. Výstupy projektu byla společná monografie a řada samostatných článků k tématu.

Koordinátorem projektu na katedře byl Tomáš Weiss.

EULEIT

Projekt "Key Concepts for the European Union after Enlargement: Fragmentation, Continuity or Reinvention?" byl financovaný z prostředků nadace Volkswagen a koordinovaný berlínským Institutem pro evropskou politiku, Univerzitou v Kolíně nad Rýnem a Univerzitou Karlovou. Cílem byla analýza klíčových konceptů z oblasti evropské integrace a jejich chápání ve starých a nových členských zemích. Projekt byl zahájen v roce 2005 a trval do roku 2008.

V rámci projektu vznikla společná publikace s názvem Leitbilder for the Future of the European Union, na níž se podíleli i pracovníci katedry.

Koordinátorem projektu na katedře byl Jan Váška.

GAČR New Labour

Cílem projektu bylo analyzovat politické a konstituční vývojové trendy ve Velké Británii v letech 1997-2007. Projekt se zaměřil zejména na protnutí dvou hlavních analytických linií: erozi westminsterského modelu a vládu New Labour Tonyho Blaira, již analytici pokládají za syntézu pokusu o tzv. třetí cestu sociálních a hospodářských politik a post-thatcherismu.

Projekt se po metodologické stránce zaměřil na aplikaci klasických přístupů komparativní politologie s přesahem do konceptu mnohoúrovňového vládutí a teorií evropské integrace.

Projekt probíhal v letech 2008-2010. Finančně byl podpořen Grantovou agenturou České republiky.

Koordinátorem projektu na katedře byla Lucie Jůzová.

CONSENT

Cílem projektu "EU-CONSENT - Wider Europe, Deeper Integration?" bylo vytvoření sítě výzkumných center pro společný výzkum a výuku na téma "Vytváření nové Evropy". Do projektu bylo zapojeno 54 institucí z členských a kandidátských zemí Evropské unie a financován byl Evropskou komisí z prostředků 6. rámcového programu.

V průběhu projektu, který probíhal v letech 2005-2009, organizovali partneři společné konference a semináře, společné výzkumy, tradiční i elektronickou výuku a poskytovali stáže mladým výzkumníkům. Výstupem byly také společné publikace a databáze, jako například E-Library nebo vícejazykový glosář na téma rozširování a prohlubování EU, jež je k dispozici na webové stránce projektu.

Koordinátorkou projektu na katedře byla Tereza Hořejšová.

EUPOLIS

Hlavním cílem výzkumné skupiny EU-PO-LIS (European Polity post Lisbon) bylo přispět do akademické debaty o vývoji EU na základě reforem zakládajících smluv se zaměřením na Lisabonskou smlouvu. Ta je ideálním předmětem akademické reflexe kvaziústavního vývoje evropské institucionální struktury. Členové skupiny EUPOLIS si vytkli za cíl reflektovat Lisabonskou smlouvu z pohledu více společenskovědních disciplín (politických věd, práva a historie) a z nadnárodní perspektivy.

Projekt probíhal v letech 2009-2010. Finančně byl podpořen Evropskou komisí v rámci programu Jean Monnet.

Partnery katedry ZES v projektu byly:

 • Universität zu Köln (Německo)
 • University of Liverpool (Velká Británie)
 • Sciences-Po (Francie)
 • METU (Turecko)
 • BECSA (Bulharsko)

V březnu 2010 uspořádala katedra ZES v rámci projektu konferenci v Praze.

Další informace naleznete a stránkách projektu.

Koordinátorkou projektu na katedře byla Lucie Jůzová.

Europeum

Vytvoření programu vzdělávání státní správy a soukromého sektoru v evropských záležitostech Europeum se stalo významným krokem k provázání kurzů s evropskou problematikou na celé FSV a i posílení vnitřní spolupráce na FSV. Program, jemuž se dostalo pochvalných hodnocení v mnoha vládních dokumentech a jež byl považován za ojedinělý svého druhu v celé ČR, koordinovala katedra ZES a připravovala jej ve spolupráci s Právnickou fakultou UK a Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Program tvořily čtyři studijní moduly:

 • Evropská unie (historie, instituce, politiky),
 • Evropská ekonomická integrace,
 • Evropské právo a
 • Příprava na české předsednictví v Radě EU.

Koordinátorkou projektu na katedře byla Zuzana Kasáková.

CONNEX

Projekt "CONNEX - Connecting Excellence of European Governance", koordinovaný Mannheimským centrem pro evropský sociální výzkum a financovaný z prostředků 6. rámcového programu EU, se věnoval analýze efektivního a demokratického víceúrovňového vládnutí v Evropské unii. Síť zahrnovala 43 partnerských institucí ze 23 evropských států a více než 170 vědců. Projekt byl zahájen v roce 2004 a trval do roku 2008.

Cílem projektu byla integrace nezávislého základního výzkumu a zapojení expertů z různých oborů. V jeho rámci partnerské organizace organizovaly konference, semináře a kurzy. Výstupy projektu přispívaly k veřejné diskusi o evropském vládnutí a jeho budoucnosti. Bližší informace o projektu jsou k dispozici na jeho webových stránkách.

Koordinátorem projektu na katedře byl Ivo Šlosarčík.

Research Training Network

Projekt "Research Training Network - Dynamics and Obstacles of European Governance" (Výzkumná studijní centra) byl koordinován univerzitou v Maastrichtu a financován Evropskou komisi. Jeho hlavním cílem bylo poskytnout mladým vědeckým pracovníkům prostor pro výzkum v oblasti vládnutí v Evropě. Projekt probíhal tři roky a primárně se zaměřil na téma „Dynamika a překážky vládnutí v Evropě“.

Projektu se účastnilo šest evropských univerzit. Kromě maastrichtské univerzity a Univerzity Karlovy to byly Univerzita Jižního Dánska v Odense, univerzity v Mannheimu a Mnichově (Německo) a londýnská Westminsterská univerzita. Na katedře ZES působili dva vědečtí pracovníci (z Irska a Německa), kteří pracovali na konkrétních výzkumných projektech. Podíleli se také na výuce a dalších aktivitách katedry.

Koordinátorkou projektu na katedře byla Lenka Škrábalová.

TEMPUS - Institution Building - European Studies

Udělení grantu TEMPUS v roce 1999 významně napomohlo nejen k navázání mnoha důležitých kontaktů, ale i vybudování učebny evropských studií se špičkovým technickým vybavením a zárodku knihovny evropských studií. Cílem projektu bylo vybudovat udržitelnou platformu, která bude mít za úkol rozvíjet nadále aktivity v oblasti Evropské unie – především šíření povědomí široké veřejnosti o Evropské unii a vztahu ČR k této organizaci, provádět výzkumné aktivity, školit nejrůznější cílové skupiny – od studentů středních a vysokých škol, přes úředníky veřejné správy až po zástupce neziskového sektoru a komerční sféry.

Hlavním výstupem tohoto projektu se stalo občanské sdružení EUROPEUM, později přejmenované na Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, který sdružuje doktorandy a sympatizanty katedry západoevropských studií na FSV UK. EUROPEUM a katedra ZES společně sdílejí prostory v Rytířské 31, vytvořily platformu, jež si už během prvních let fungování vysloužila u veřejnosti značné renomé. EUROPEUM vydávalo do roku 2005 časopis INTEGRACE, který se zaměřoval na evropskou problematiku a do jehož činnosti byli zapojeni také studenti. V současnosti jsou články Integrace přístupné na stránkách institutu.

IGC Net

Projekt "IGC Net - Anatomy, Analysis and Assessment of the EU Constitutionalisation" byl pracovní skupinou pěti předních odborníků v oboru evropských studií, nositelů titulu Jean Monnet Professor, z pěti členských zemí EU (Česká republika, Irsko, Německo, Polsko, Rakousko). Cílem bylo analyzovat klíčové oblasti návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu ("evropské ústavy") z pohledu různých disciplín (ekonomie, právo, politologie) a z různých národních perspektiv. Z větší části byl projekt financován Evropskou komisí z programu Jean Monnet.

Projekt IGC Net probíhal v letech 2004-2005 a spolu se svými profesory do něj byli zapojeni i studenti doktorského cyklu a mladí výzkumníci z jejich pracovišť, pro které představoval nejen cennou zkušenost ze zapojením do evropské badatelské komunity, ale i příležitost zúčastnit se odborných seminářů v zahraničí a publikovat výsledky své práce za hranicemi České republiky. Za Karlovu univerzitu byla nositelkou projektu prof. Lenka Rovná, vedoucí katedry ZES, která se v jeho rámci zabývala Konventem jako novou deliberativní metodou přípravy zakládajících smluv evropské integrace.

Koordinátorem projektu na katedře byl Jan Váška.

INTER

Tento mezinárodní projekt (uskutečněný v letech 2002 – 2005) si kladl za cíl přispět ke zvýšení kvality vzdělávání budoucích i již praktikujícících pedagogů. Výstupy projektu, metodická příručka "Průvodce INTER. Praktický průvodce implementací interkulturního vzdělávání ve školách", DVD "Kaleidoschool" a databáze "Seznam zdrojů", však mohou sloužit každému, kdo se zajímá o principy či praktickou stránku multikulturní výchovy či o multikulturalismus obecně. V souladu s politikou prosazovanou Evropskou unií propagují interkulturní a inkluzívní přístup ke vzdělávání a napomáhají jeho uplatnění v praxi. Průvodce a booklet k DVD existují v několika jazykových verzích, včetně anglické a české (upozornění: neprošly redakční úpravou, jedná se o pilotní verzi), DVD je opatřeno anglickými titulky. Projekt, financovaný z prostředků programu EU Comenius, byl oceněn cenou "Evens Prize" za rok 2005.

Na katedře byly za projekt odpovědné Laura Laubeová a Martina Kalinová.

Další informace lze získat na stránkách projektu INTER.

TRANSWORLD

Konsorcium řešitelů projektu "TRANSWORLD - Redefining the transatlantic relationship and its role in shaping global governance" si vytklo za cíl prozkoumat současný stav transatlantických vztahů a nalézt nové způsoby, jak Evropská unie a Spojené státy mohou ovlivňovat globální vládnutí. Projekt byl zahájen v březnu 2012 a potrvá tři a půl roku. Finančně jej podpořila Evropská komise ze 7. rámcového programu. Mezi třinácti členy konsorcia jsou přední evropské a americké univerzity a výzkumné instituty. Katedra ZES se podílí především na práci v pracovních balíčcích věnovaných bezpečnosti a environmentální politice a podílí se na dalších aktivitách projektu.

Partnery ZES v projektu jsou:

 • Istituto Affari Internazionali (Itálie) - vedení projektu
 • University of Edinburgh (Velká Británie)
 • Sciences-Po (Francie)
 • German Marshall Fund of the United States (Spojené státy)
 • Freie Universität Berlin (Německo)
 • Sabanci University of Istanbul (Turecko)
 • Royal Institute of International Affairs-Chatham House (Velká Británie)
 • European University Institute (EU)
 • University of Siena (Itálie)
 • University of Mannheim (Německo)
 • European Omnibus Survey-TNS Opinion (Belgie)
 • American University (Spojené státy)

Další informace naleznete na webové stránce projektu.

Koordinátorem projektu na katedře je Tomáš Weiss.

 

BRIDGE - Jean Monnet Centre of Excellence

Internal Area

Cílem projektu je analýza současného stavu transformace a přístupových procesů v zemích střední a východní Evropy a jejich postoje k další integraci EU. Vyvstává otázka, zda společnosti ve střední a východní Evropě již dokončily tuto fázi a jsou úplné demokracie s plně fungujícím tržním hospodářstvím. Projekt klade hypotézu, že této fáze dosud nebylo plně dosaženo. Výzkum se soustředí na konkrétní vnější a vnitřní faktory (např. politickou kulturu, “path dependence”, nedostatek politické debaty, slabou občanskou společnost, problém korupce, politický klientelismus, krize EU, vliv Ruské federace atd.), které brání tomu, aby byla výše zmíněná transformace zcela dokončena.

Výzkumníci a jejich doktorandi ze zemí střední a východní Evropy, spolu se svými západoevropskými kolegy, budou ve třech výzkumných skupinách zkoumat specifika transformace a vývoje v zemích střední a východní Evropy a způsob, jakým jsou ovlivněny jejich postoje k EU. Výsledky tohoto výzkumu budou použity při výuce a komunikaci EU směrem k širší veřejnosti či ve výuce.

Projekt je koordinován Prof. Lenkou Rovnou (Jean Monnet Ad Personam), lídry jednotlivých výzkumných skupin (doc. JUDr . PhDr. Ivo Šlosarčík , LLM., PhD., Jean Monnet Chair, prof. Oldřich Dědek a Wadim Strielkowski, Ph.D., Tomáš Weiss, PhD. a Mgr. Adéla Jiroudková) spolu s poradním výborem, který je složen z odborníků z partnerských institucí, které mají dlouhou tradici spolupráce s Univerzitou Karlovou.

V rámcí tohoto grantu pokračuje rovněž projekt Rebuilding Europe s partnerskou univerzitou v Göteborgu.

Zápis z jednání steering committee Bridge v únoru 2014 ke stažení zde.

Zápis z jednání steering committee Bridge v červnu 2014 ke stažení zde.

Zápis z jednání steering committee Bridge v listopadu 2014 ke stažení zde.

Zápis z jednání steering committee Bridge v červnu 2015 ke stažení zde.

Projekt má tři výzkumné skupiny:

 • Good Governance Towards Democracy (doc. Ivo Šlosarčík, Jean Monnet Chair)

Zkoumány budou otázky přechodu k pluralitní parlamentní demokracii, politický systém, politické strany, budování institucí, deficit plnění kodaňských kritérií a jeho vliv na korupci atd.

 • Economic Governance (prof. Oldřich Dědek a Wadim Strielkowski, Ph.D.)

Přezkoumány budou hlavní výzvy, jimž čelí střední a východní Ervopa v oblasti ekonomiky, spolu s faktory jako jsou důsledky přechodu od centrálně plánované k tržní ekonomice, dále také návrh na prohloubení ekonomické spolupráce v rámci EU atd.

 • Spiritual Europe, values and identities (prof. Lenka Rovná, Jean Monnet Chair Ad Personam)

Zkoumány budou historické kořeny a politická kultura jednotlivých států střední a východní Evropy, stejně tak jejich “path dependence” ovlivněný historií a politickou kulturou a dopad na jejich přístup k evropské integraci. V rámci projektu Stolní společnost Evropa pravidleně debatuje roli a místo střední Evropy a České republiky ve světě.

Členy Advisory Board jsou:

 

prof. Silvia Mihalikova

 

Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., Jean Monnet Chair,

děkanka Fakulty společenských a ekonomických věd, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko

prof. Tibor Palankai

 

Prof. Tibor Palankai, Jean Monnet Chair

Korvínova univerzita, Budapešť, Maďarsko

prof. Helena Tendera-Wlazsczuk

 

Prof. Helena Tendera – Wlazsczuk, Jean Monnet Chair,

vedoucí katedry evropské ekonomické integrace, Ekonomická univerzita, Krakow, Polsko

prof. Jacques Rupnik

 

Prof. Jacques Rupnik,

Sciences-Po, Paříž, Francie

Aktivity v rámci projektu:

V rámci projektu jsou pravidelně organizovány stolní společnosti.

Více o jednotlivých setkáních zde.

říjen 2013

Přednáška prof. Wolfganga Wesselse "A Vision For Post-Crisis Europe: Towards What Kind of Political Union?"

říjen 2013

Slavnostní otevření Jean Monnet Centre of Excellence

Video z akce.

květen 2014

Doc. Šlosarčík vystoupil v Dublinu na konferenci Marking 10 Years of the Biggest EU–Enlargement: Reflections on the Future Political, Economic and Security Challenges of the European Union" s příspěvkem o vývoji v České republice

červenec 2014

Workshop "Pasts and Societies in Central Europe: An Ethnography of the Production of Knowledge about the 'German Past'" v rámci balíčku zaměřeného na Spiritual Europe, values and identities

listopad 2014

Workshop “Rule of Law in New EU States and the Impact of the European Union” v rámci balíčku zaměřeného na "Good Governance"

červen 2015

Workshop WG2 Economic Governance and regulation

červen 2016

Závěrečná konference, program

Publikace v rámci projektu nebo s projektem související

2013

Zpráva I. Šlosarčíka k transformaci soudnictví ve Visegrádské skupině

2014

Článek W. Strielkowského o motivaci k migraci mezi východními sousedy a EU v časopisu Economics and Sociology

2015

Zvláštní číslo časopisu Economics and Sociology s příspěvky vzniklými v rámci balíčku Economic Governance

2015

Článek I. Šlosarčíka, Karetní hry a triky národních parlamentů v Evropské unii

2015

Článek I. Šlosarčíka, Elections to the European Parliament and the Constitutional Court of the Czech Republic

2015

Článek P. Bauera a B. Spálové v Revue d’études comparatives Est-Ouest, Vol. 47, Issue 01-2

Výukové materiály:

pptx

T. Weiss: Vnitřní a vnější bezpečnostní politika Evropské unie

pptx

L. Rovná: Migration Crisis, 2016

pdf

L. Rovná: Rebuilding Europe, 2016

 

Tento projekt byl podpořen z Programu celoživotního učení Evropské unie.

 

TAČR - Prosazování českého zájmu v evropských politikách

Projekt "Prosazování českého zájmu v evropských politikách" byl na katedře řešen s podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Omega. Soustředil se na stávající praxi ovlivňování evropské politiky českými zástupci ve vybraných politikách a vyhodnocení silných a slabých míst současného stavu. Na základě tohoto výzkumu a dobré praxe ze srovnatelných členských států formuloval výzkumný tým metodiku s konkrétními doporučeními pro Úřad vlády ČR, jak prosazování českých zájmů na evropské úrovni zefektivnit.

Výstupem projektu byly výzkumná zpráva a certifikovaná metodika.

Projekt na katedře vedl doc. Tomáš Weiss a podíleli se na něm dr. Zuzana Kasáková, prof. Ivo Šlosarčík, dr. Lucia Najšlová, Věra Pachta a Jan Fischer.