Obecné informace

Obecné informace

Studijní program je realizován v prezenční i kombinované formě. Studijní povinnosti každého studenta a harmonogram jejich plnění stanoví individuální studijní plán (ISP). Během prvních šesti semestrů studia absolvují studenti předepsané kurzy a další akademické povinnosti ve formě publikační činnosti, aktivní účasti na mezinárodních konferencích a stáži v zahraničí. Nejpozději do konce osmého semestru složí státní doktorskou zkoušku.

Podrobnosti o organizaci a obsahu studia se řídí Pravidly pro organizaci doktorského studia na Institutu mezinárodních studií FSV UK a dalšími příslušnými předpisy fakulty.

V rámci studia se studenti obracejí především na svého školitele a dále určeného pracovníka sekretariátu IMS (gabriela.spetova@fsv.cuni.cz) nebo případně garanta oboru (ota.konrád@fsv.cuni.cz).

Studenti programu jsou podle tématu disertační práce a její příslušnosti k oblasti přiřazeni k jednotlivým katedrám Institutu mezinárodních studií, kde se účastní vědeckých, pedagogických a dalších aktivit:

Přečtěte si více o kurzech a povinnostech programu zde.