Francouzské a Britské zaměření

Francouzské a Britské zaměření

Francouzské a britské zaměření jsou neformální teritoriální orientace studia v rámci obou specializací NMTS zajišťovaných Katedrou evropských studií – Evropských studií a Západoevropských studií. Určena jsou studentům, kteří by se během studia (tématem diplomové práce, skladbou povinně volitelných předmětů, volbou témat seminárních prací v povinných předmětech, výběrem extrakurikulárních aktivit, zahraničního pobytu apod.) rádi zaměřili na problematiku současné Francie/Británie – jejich politického, společenského, hospodářského a kulturního vývoje, dějin, vztahů k evropské integraci i širšímu světu, včetně postkoloniálních vazeb. Po splnění požadavků upřesněných v následující sekci získají tito studenti jako přílohu k diplomu Certifikát o absolvování francouzského/britského zaměření.

Vzhledem k neformálnímu charakteru obou zaměření není potřeba uvádět zájem o ně do přihlášky ke studiu ani se do nich formálně zapisovat.

Podmínky pro získání certifikátu

Pro získání certifikátu o absolvování francouzského/britského zaměření musí student či studentka splnit tyto povinnosti:

1) obhájit magisterskou diplomovou práci na francouzské (frankofonní)/britské téma.

O uznatelnosti práce (např. v případě komparativních studií, kde Francie/Británie je jednou ze dvou či více srovnávaných zemí) rozhodují vedoucí zaměření.

2) získat nejméně 50 bodů udělovaných za absolvování předmětů v rámci francouzského/britského zaměření, zahraničních pobytů a stáží, za publikační činnost a účast na dalších aktivitách francouzského/britského zaměření apod. Body přidělují vedoucí zaměření.

a) absolvovat předměty, které vypisuje katedra evropských studií jako součást francouzského/britského zaměření, včetně předmětů hostujících vyučujících; seznam těchto předmětů uveřejňuje KES na svých webových stránkách (dotace 1 ECTS = 1bod).

b) napsat seminární práce zabývající se primárně Francií/Británií v rámci jiných předmětů NMTS (dotace 1-3 body, určují vedoucí zaměření s ohledem na rozsah a akademickou úroveň práce)

c) absolvovat relevantní předměty během zahraničního pobytu či v ČR mimo IMS (na základě předložení sylabu a případné seminární práce, maximální bodová dotace ve výši získaných ECTS)

d) absolvovat studijní pobyt na univerzitě ve Francii/Británii (5 bodů za každý semestr + ohodnocení absolvovaných předmětů podle bodu c)

e) absolvovat stáž ve Francii/Británii či v relevantní instituci v ČR (nejvýše 5 bodů podle stupně vazby na francouzské/britské zaměření)

f) účastnit se či spolupracovat při organizaci přednášek, seminářů a dalších setkání v rámci zaměření (1 bod za setkání, nad rámec toho je ohodnocena pomoc při organizaci)

g) relevantní publikační činnost (dotace max. 10 bodů)

h) zapojit se do výzkumných aktivit KES (dotace max. 10 bodů)

Vystavení certifikátu zařídí na žádost studenta či studentky vedoucí zaměření. Žádost se podává po uzavření studia a je zapotřebí k ní doložit výpis ze studijního systému a další relevantní podklady jako např. tematické seminární práce, osvědčení o absolvování stáže, publikační výstupy atp.

Francouzské zaměření

KES v rámci Francouzského zaměření doporučuje následující předměty:

  • JTM383 - Contemporary French Politics, Culture & Society (Dr. Paul Bauer)
  • JTM293 - Moderní francouzská kultura (Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.)
  • Séminaire d´actualités (Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.)

 

Studenti specializace jsou srdečně zváni na přednášky pořádané Cefresem (UK je součástí platformy Cefres).

Vedoucí francouzského zaměření je Eliška Tomalová, zástupkyní Anna Lukešová.

Britské zaměření

KES v rámci Britského zaměření doporučuje následující předměty:

  • JTB318 - Britain and European Integration: Past - Present - Future (dr. Alan Butt Philip, Mgr. Jan Váška, Ph.D.)
  • JTB310 - Current developments in British Politics: Brexit, Parties and the Constitution (prof. Iain McLean, dr. Scot Peterson, Mgr. Jan Váška, Ph.D.)

 

Pokračovat bude i série příležitostných přednášek a debat „Albion pod lupou.“

Vedoucí britského zaměření je Jan Váška, zástupkyní Johana Kłusek.